หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสมาชิกสามัญ

 

 

หลักเกณฑ์      

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการเป็นสมาชิก การกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก        ค่าบำรุงค่าขึ้นทะเบียนอื่น การเลือกหรือรับเลือกตั้งกรรมการและการประชุมของสภาวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2556 นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิกสภาพและการชำระค่าบำรุงรายปีไว้ ดังนี้

          ข้อ 14 สมาชิกจะขอต่ออายุสมาชิกสภาพและการชำระค่าบำรุงได้ล่วงหน้าภายในสามเดือนก่อนบัตรหมดอายุแต่จะล่าช้ามากกว่าสองเดือนนับจากวันบัตรหมดอายุไม่ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าสมาชิกสภาพได้สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้ครบกำหนดชำระ

          ข้อ 15 ในกรณีที่ต้องพ้นจากสมาชิกสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะไม่คืนค่าบำรุง

          ข้อ 16 เมื่อสมาชิกสภาพสิ้นสุดลง ให้เลขาธิการถอนชื่อจากการเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้นั้นจะมีหนังสือแสดงต่อเลขาธิการว่าการที่ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนเกิดจากความจำเป็นซึ่งมิอาจก้าวล่วงได้และมิใช่ความผิดของตน เช่นการเดินทางไปต่างประเทศ การเจ็บป่วยหรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด

ขั้นตอนต่ออายุสมาชิกสามัญ                                                                                 

1. เมื่อสมาชิกสภาพรายปีใกล้หมดอายุ (3 เดือนก่อนหมดอายุ หรือไม่เกิน 2 เดือนหลังจากบัตรหมดอายุ) ผู้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกต้องส่งแบบคำขอ สวชส.2 (แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ)  ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

ก. สำเนาบัตรสมาชิกสามัญใบเดิม

ข. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และ

ค. ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกสามัญพร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินมากับแบบคำขอตามที่อยู่หรือเมล์ที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับบัตรฯ

2. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของเอกสารและการชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่ออนุมัติการต่อบัตรและส่งต่อให้ฝ่ายทะเบียนและดำเนินการจัดทำบัตร

3. ฝ่ายทะเบียนดำเนินการปรับแก้ฐานข้อมูลสมาชิกสามัญและจัดทำบัตรและส่งบัตรสมาชิกสมาชิกสามัญใหม่ให้แก่สมาชิก

 

อ่านแล้ว 4856 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 14:20
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น