หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • กฎหมาย/จริยธรรม กฎหมาย/จริยธรรม หมวดหมู่หลัก
  กฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพและสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ 1) กฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ระบุให้สภาวิชาชีพออกข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์…
 • งานส่งเสริม งานส่งเสริม หมวดหมู่หลัก
  บทบาทการส่งเสริมการศึกษา อบรม วิจัยในการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำคัญในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ…
 • การสอบข้อเขียนครั้งที่ 2/2560 การสอบข้อเขียนครั้งที่ 2/2560 งานทะเบียนสมาชิก
  การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2560     หมายเหตุ เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ/ต่ออายุสมาชิกสามัญ…
 • การดำเนินการหลังสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา งานทะเบียนสมาชิก
    การดำเนินการหลังสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา        1.…

Tag คำสำคัญของบทความ