ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. ๒๕๕๖


           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และ (ญ) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านแล้ว 6092 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 13:57
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น