การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

สมาชิกสภาวิชาชีพ

สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เอกสาร สิ่งพิมพ์

เอกสารสิ่งพิมพ์ คู่มือ แบบฟอร์ม

คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2565-2568)

 • ศ.ระพีพรรณ ค่าหอม นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • นางวรรภา ลําเจียกเทศ เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • นางณัฐวดี ณ มโนรม อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คนที่ 1
 • นางมยุรี ยกตรี อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คนที่ 2
 • ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ประธานฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
 • ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ประธานฝ่ายจัดการสอบและพัฒนาระบบสอบ
 • ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรมและบริการทางสังคม
 • นายเจษฎา เหรียญกอง ประธานฝ่ายทะเบียน
 • นายศราวุธ หรีกประโคน ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายสถาพร อิ่มเอม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ เหรัญญิก
 • นางสาวจุฑามาศ มหานันทโพธิ์ รองเลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

โพสต์ล่าสุด

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566

6 มีนาคม 2023

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ ผ่าน 42 53.2% ไม่ผ่าน 37 46.8% รวม 79 100.0% สถิติพื้นฐาน เฉลี่ย 58.97 สูงสุด 76.00 ต่ำสุด 3…

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566

6 มีนาคม 2023

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ ผ่าน 35 32.1% ไม่ผ่าน 74 67.9% รวม 109 100.0% สถิติพื้นฐาน เฉลี่ย 55.57 สูงสุด 78.00 ต่ำ…

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565

18 มกราคม 2023

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 กันยายน 2565 ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ ผ่าน 79 80.6% ไม่ผ่าน 19 19.4% รวม 98 100.0% สถิติพื้นฐาน เฉลี่ย= 67.70 สูงสุด= 85.00 ต่ำสุด= 50.…

กิจกรรมของสภา

09

ม.ค.

2023

สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2566

ประกาศ รับสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2566 👉 วันสอบ วันที่ …

 • 00:0023:30(January 27, 2023)

13

ม.ค.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มกราคม 2566

 • 08:3016:00(January 09, 2023)

10

มี.ค.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

 • 08:3016:00
4,029
สมาชิกสามัญ
2,983 คน
สมาชิกรับอนุญาต

ติดต่อสภา

  ช่องทางการสื่อสาร

  • ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2
   บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี
   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • thaisocialworkcouncil@gmail.com
  • 020509427