การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต คือ การต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้มีใบอนุญาตแล้ว ทั้งกลุ่มยังไม่หมดอายุ และหมดอายุไปแล้ว  หากท่านยังไม่เคยมีใบอนุญาต ขอให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มต่ออายุใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตจะหมดอายุ

กลุ่มนี้ คือกลุ่มที่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นตอนการขอประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยกเว้นกลุ่มผู้ถืออายุใบอนุญาตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถข้ามขั้นตอนที่ 1 ได้ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้ท่านยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต มาที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อรับใบอนุญาตใบใหม่

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2565 (ใบอนุญาตของท่านจะได้รับหลังวันที่นำเข้าประชุม ไม่เกิน 30 วัน)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มต่ออายุใบอนุญาต หลัง ใบอนุญาตหมดอายุ

กลุ่มนี้ คือกลุ่มที่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหลังที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชา และทางเลือกที่ 2 ซึ่งต้องดำเนินการทั้งสิ้นสองขั้นตอน คือ ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และผ่านการสอบสุนทรียสนทนา/CASE REVIEW ซึ่งเมื่อท่านได้ดำเนินการครบแล้ว ไม่ว่าท่านจะเลือกทางเลือกใดก็ตาม ให้ท่านส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ มาที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อรับใบอนุญาตใบใหม่

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2565 (ใบอนุญาตของท่านจะได้รับหลังวันที่นำเข้าประชุม ไม่เกิน 30 วัน)