การสอบ case review และสุนทรียสนทนา

อ่านประกาศรับสมัครล่าสุด https://bit.ly/3ycjrfa

การสอบ CASE REVIEW

Case Review หมายถึง

  1. การทบทวน สังเคราะห์ข้อเท็จจริง ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการทุกด้าน พร้อมหลักฐานพยานรองรับเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป(เช่น การประเมินสภาวะร่วมกับทีม สหวิชาชีพ การนำข้อมูลหลักฐานสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมาย การวิเคราะห์วินิจฉัย การกำหนดแผนดำเนินการ เป็นต้น)
  2. การสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน งานศึกษาวิจัยที่นำบทเรียนนั้นไปใช้ในการป้องกัน การเฝ้าระวัง การเสนอนโยบาย หรือการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้บริการในระยะยาว

ท่านสามารถอ่านเรื่อง แนวทางการเขียน case review เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2O8b0ys

ท่านสามารถอ่านเรื่องการเขียน project review (case review สำหรับการบริหารการจัดการองค์กร) เพิ่มเติม ได้ที่

https://shorturl.asia/gUhFe

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ case review คือ

  1. ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 ปีขึ้นไป (ไม่ถึง 2 ปี)
  2. ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และฝึกปฏิบัติครบ 240 ชั่วโมง
  3. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกลางที่กรรมการฯพิจารณาแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมสอบ case review ได้
  4. ผู้ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ

ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส.8) เพื่อขอสอบ case review https://shorturl.asia/G59zD

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด รวมถึงไฟล์ case review ต้องถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น (โดยส่งเอกสารขอสอบทางไปรษณีย์ และส่งไฟล์ case review มาที่อีเมล์ thaisocialworkcouncil@gmail.com)

การสอบ กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา

การเขียนบทความสำหรับการสอบสุนทรียสนทนา

การเขียนบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เป็นการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ครบ 2 ปี​ ทั้งประสบการณ์ที่พบเจอ​ จุดแข็ง​ จุดอ่อนหรือนโยบาย​ รวมถึงประเด็นการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ ประมาณ5-7หน้า

          ขออนุญาตแนะนำการเขียนเบื้องต้นเท่านั้น ท่านผู้เขียนสามารถเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆตามความเหมาะสม เริ่มต้นบทความด้วยการแนะนำตนเองและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานสังคมสงเคราะห์ แรงจูงใจหรือปัจจัยที่ทำให้ท่านเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ บทเรียนที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรู้ทางทฤษฎีสังคมสงเคราะห์  หลักการ ทักษะและ/หรือทัศนคติมุมมองที่เกิดขึ้นจากการทบทวนชีวิตการทำงานซึ่งอาจเขียนโดยยกตัวอย่างจากการปฏิบัติงานเฉพาะราย กลุ่ม ชุมชน และ/หรือนโยบายและการบริการงาน/โครงการต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ บทเรียนอาจเป็นได้ทั้งบทเรียนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรืออุปสรรคที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในชีวิตของท่านและมีประโยชน์แก่การแบ่งปันให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสุนทรียสนทนา (ข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ

ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส.8) เพื่อขอสอบสุนทรียสนทนา https://shorturl.asia/G59zD

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด รวมถึงไฟล์บทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ต้องถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม เท่านั้น (โดยส่งเอกสารขอสอบทางไปรษณีย์ และส่งไฟล์ บทเรียนฯ มาที่อีเมล์ thaisocialworkcouncil@gmail.com)

ปฏิทินกิจกรรมการสอบข้อเขียน/ case review/ สุนทรียสนทนา ครั้งต่อไป

กำหนดการการรับสมัครของการสอบข้อเขียน/ case review / สุนทรียสนทนา ของแต่ละครั้ง จะมีการประกาศรับสมัครให้ส่งเอกสารขอสอบ 1 เดือนก่อนวันสอบ

กำหนดการทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง กรุณาติดตามข่าวสารการรับสมัครที่ facebook และ www.swpc.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 สิงหาคม 2565