เว็บไซต์ E-learning

ชื่อเว็บไซต์เข้าสู่บทเรียน E-learning
หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็กhttps://thaichildprotection.org/
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลhttps://tdga.dga.or.th/index.php/th/
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรผู้ช่วยเหลือทางสังคมhttps://thaisocialworkcarecovid19.com/