แนวทางสำหรับผู้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ / โครงการ

แบบฟอร์มแนวทางสำหรับผู้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ / โครงการ (สำหรับหน่วยงาน)

เพื่อการพิจารณาขอค่าหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถสะสมเป็นหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้

ตามคู่มือการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงขอแจ้งแนวทางแก่หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม ดังนี้

ก่อนการจัดกิจกรรม

ผู้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งเป็นองค์กร/สมาคม/ชมรม ฯลฯ  ยื่นขอรับการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

โดยเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ :

  • โครงการ หรือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  • กำหนดการ
  • ประวัติวิทยากร  
  • ในระหว่างดำเนินกิจกรรม กรณีจัดกิจกรรมออนไซต์ Onsite

ผู้จัดกิจกรรมมีระบบการลงทะเบียน หรือ ใบประกาศนีย์บัตร ให้กับผู้เข้าร่วม

  • ในระหว่างดำเนินกิจกรรม กรณีจัดกิจกรรมออนไลน์ Online

ผู้จัดกิจกรรมมีระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมจริงตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เช่น

การลงทะเบียน check-in/check-out ออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ประสงค์

นับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  โดยข้อมูลสำคัญที่ควรมีในระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบการเข้าร่วม มีดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  • หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น

ผู้จัดกิจกรรมออกหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามที่ผู้จัดฯ กำหนด พร้อมระบุหน่วยคะแนนที่ได้รับจริง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเป็นหลักฐาน เพื่อยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (ประเภทบุคคล) ต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ :  ผู้จัดกิจการต้องแจ้งผู้เข้าอบรมให้เก็บหลักฐานการเข้าร่วมของตนเองไว้