Category: ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบ […]

Read More

ประกาศ-เรื่อง-การเลื่อนลำดับรายชื่อกรรมการสภาวิชาชีพฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง-อ.วรลักษณ์-เจริญศรี

ประกาศ-เรื่อง-การเลื่อนลำดับรายชื่อกรรมการสภาวิชาชีพฯแท […]

Read More