ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน4253.2%
ไม่ผ่าน3746.8%
รวม79100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย58.97
สูงสุด76.00
ต่ำสุด37.00
Median60.00
Mode60.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล
11003ร.ต.ท.บวรเดช อนุชา
21008นางสาวกรชนก จันทรเพชร
31012นางสาวภาคินี ไหวยะ
41014นายพิพิธภัณฑ์ หมายมี
51019นางสาวสุนันท์ อิสระโฆษิต
61029นายภพธร วุฒิหาร
71030นางสาวปรารถนา ตันเหมนายู
81033นายโมเสส หาระการณ์
91041นายสุวิทย์ แสนว่าง
101043นายอิฟรอส หลีเส็น
112007นาสาวเพ็ญประภา เผือกผ่อง
122009นาสาววรันธร ธีรวิทยาอาจ
132011นาสาวมุนซิรอฮ์ เจ๊ะนิยูโซ๊ะ
142013นาสาวณัฐกาญจน์ ปรีชาสุชาติ
152014นาสาวอมาวสี วาจาใจ
162015นาสาวจรัฐภรณ์ อินทะวงค์
172018นาสาวกาญจนา เจือจาน
182020นาศักดินนท์ จงภักดี
192021นาธีรนาถ ก่ำโน
202024นาสาวอรยา คงดี
212027นาสาวณัฐชา มาตรง
222028นาสาวจารุภา เดชอุดม
232030นาสาวนิสิตา นักร้อง
242034นาสาววิริญจ์ญา ชาปัญญา
252037นาสาวภูริชญา นวลแก้ว
262040นาธนโชติ ทัดเสรีวิบูลย์
272043นาสุชาดา เก่งสุวรรณ
282048นาสาวสุลาวัลย์ พรจำรัส
292049นาสาวสุกัญญา นาบำรุง
302050พรครูธรรมธร ปุญญาพัฒน์ แสงวงค์ดี
312052นาสาวจิรัชญา เทพจินดา
322055นาจิตติ คำแดง
332056นาสาวนาดียา หลีขาว
342058นาสาวจีราพร ศรีบุญมา
352061นาธศรุต มิ่งบุญ
362062นาสาวศวิตา รุ่งก่อน
372065นาสาววิรัลพัชร ยี่สุ่น
382068นาสาวญาณินี กาญจนครุฑ
392069นาสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์
402070นาสาวสิรินดา พรมรักษ์
412071นาอรอนงค์ วรณคุปต์
422073นาสาวชุติกาญจน์ อินทอง