ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 กันยายน 2565

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน7980.6%
ไม่ผ่าน1919.4%
รวม98100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=67.70
สูงสุด=85.00
ต่ำสุด=50.00
Median=68.00
Mode=73.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล
11002นายโชคชัย พุทธสอน
21004นางสาวพรทิพย์ ขำมาลัย
31005นายชยณัฐ แจ้งประจักษ์
41006นางสาวนภาพร แก้วร่วง
51007นางสาวกิรณา ขจรภัย
61009นายชาคริต เขื่อนสุวงค์
71011นางสาวจันทร์วดี ป้อมหิน
81012นางสาวธนวรรณ จันทร์ยงค์
91013นายภานุวัฒน์ ทิมทอง
101015นางสาวเหมหงษ์ เหมศิริรัตน์
111016นายชัยปัญญา อธิปฏิเวชช
121018นางสาวรัตนาพร คนรำ
131021นายศิริภูมิ แก้วพวง
141022นางสาวพันตรี ถวิลหวัง
151023นางสาวณัฐนรี ช่วยวัฒนะ
161027นางสาวดารัตน์ กนกสุมน
171028ว่าที่ร้อยตรีบาฮารง โต๊ะมีนา
181029นางสาวอมราวดี พลรักษา
191030นางสาวจารุวรรณ กังวาลวงศ์สกุล
201031นางสาววานีตาห์ ศรีประเสริฐ
211032นายปกป้อง สายทอง
221033นางสาวปพีณสุดา อ่ำดิษฐ์
231035นางสาวฐิติรัตน์ ถีติปริวัตร
241036พระจิรวัฒน์ พุทธากูล
251037นายพิทพิชัย หรรษอุดม
261038นายนาวิน บุญนำมา
271043นางสาวกุลสตรี เมฆประยูร
281044นางสาวณัฐชา จันทร์ดอกบัว
291045นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง
301047นางสาวณัฐพร แคนเสาร์
311048นางสาวชุดา นุชพลอินทร์
321049นางสาวสกาวใจ ศรเหม
331050นางสาวฮุสนีย์ ยูนุ
341051นางสาววรัญญา จุลเสถียร
351052นางสาวเวธกา เวชกรโกศล
361053นางสาวพิมพ์มาตร คงชื่นสิน
371055นางสาวสินีนาฏ ตรงจิต
381057นางสาวโสรญา หงษ์ทอง
391059นางสาวนันทิกานต์ ทานะขันธ์
401061นางสาววรรณศิริ ใจหาญ
411062นางสาวสุไรดา เจะและ
421063นางสาวปัทมา ภู่ศรีสลับ
431064นางสาวพัชริดา หาญกล้า
441065นางสาวศรัญญา แจ่มจิตต์
451066นายธนวินท์ สุริวงศ์
461067นางสาวปาริตา พนาดร
471070นางสาวณัฐพร เชื้อพุทธ
481071นายจารุวัฒน์ เลไธสง
491072นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
501074นางสาวบุษกร พรมจา
511078นางสาวพรรณทิพา ชูสกุล
521081นางสาวนุสบา มาเย็น
532007นางสาวอารดา พังยะ
542008นายวัชรพงษ์ เจริญสุข
552009นางสาวศศิธร เกษกร
562011นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
572013นางสาวนฤรดา นฤนาทนโรดม
582014นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชาตรี
592015นางสาวกษมา สันธานเดชา
602021นางสาวรัตนาลักษณ์ ฟูตุ้ย
612023นางสาวปพิชญา สุนทรพิทักษ์
622024นางสาวกมลพร อ้นมา
632028นางสาวมณฑิรา จอเตะ
642029นางสาวปิยพัชร สิทธิไชย
652030นายปิยะมงคล อนันตกูล
662034นางสาววิรัญชนา ทิพงษ์
672037นางสาววรมาศ ส่งแสง
682040นางสาวนินทร์มัย ศีกรุง
692042นางสาวศุภรดา ธาดาวรวิทย์
702048นางสาวพิชชาภา หลงเวช
712049นางสาวสัตตบุษย์ เลาหมี่
722050นางสาวชยาภรณ์ หมั่นทวี
732052นางสาวฮัสลีนดา มีเหาะ
742053นางสาวโนมัยลี สาและอาแร
752054นางสาววราภรณ์ โสกชาตรี
762055นางสาวปฏิญญา เรืองฉิม
772057นางสาวณัฐกานต์ ปิ่นเกตุ
782059นายเจษฎา เนตะวงศ์
792064นางสาวโนร์อาซีกิน สนิทวาที