ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน3532.1%
ไม่ผ่าน7467.9%
รวม109100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย55.57
สูงสุด78.00
ต่ำสุด21.00
Median55.00
Mode51.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล
11008นางสาวกรชนก จันทรเพชร
21021นางสาวกษมา สันธานเดชา
31030นางสาวปรารถนา ตันเหมนายู
41032นางสาวอัจฉรา ปันติคำ
51033นายโมเสส หาระการณ์
61043นายอิฟรอส หลีเส็น
72002นางสาวพัชรินทร์ เปี่ยมเจริญวรรณ
82004นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
92007นางสาวเพ็ญประภา เผือกผ่อง
102009นางสาววรันธร ธีรวิทยาอาจ
112010นางสาวปาริตา พนาดร
122013นางสาวณัฐกาญจน์ ปรีชาสุชาติ
132015นางสาวจรัฐภรณ์ อินทะวงค์
142018นางสาวกาญจนา เจือจาน
152020นายศักดินนท์ จงภักดี
162021นายธีรนาถ ก่ำโน
172024นางสาวอรยา คงดี
182026นางสาวธารทิพย์ อนันชัย
192028นางสาวจารุภา เดชอุดม
202031นายจารุวัฒน์ เลไธสง
212034นางสาววิริญจ์ญา ชาปัญญา
222037นางสาวภูริชญา นวลแก้ว
232040นายธนโชติ ทัดเสรีวิบูลย์
242043นางสุชาดา เก่งสุวรรณ
252048นางสาวสุลาวัลย์ พรจำรัส
262049นางสาวสุกัญญา นาบำรุง
272050พระครูธรรมธร ปุญญาพัฒน์
282052นางสาวจิรัชญา เทพจินดา
292056นางสาวนาดียา หลีขาว
302061นายธศรุต มิ่งบุญ
312065นางสาววิรัลพัชร ยี่สุ่น
322067ว่าที่ร้อยตรีชิดชนันท์ โสรัตร์ถาวร
332070นางสาวสิรินดา พรมรักษ์
342071นางอรอนงค์ วรณคุปต์
352073นางสาวชุติกาญจน์ อินทอง