ผลสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2561

หมวด: License Test เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2561
นำขึ้นเว็บ โดย อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ ฮิต: 2723

  logo500

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 ก.ย. 2561

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 119 52.9%
ไม่ผ่าน 106 47.1%
รวม 225 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 59.74
สูงสุด= 78.00
ต่ำสุด= 33.00
Median= 60.00
Mode= 66.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวกาญจน์นภา ฉวีรักษ์
2 2 นายภาณุพงศ์ กิตติธัญพงศ์
3 4 นางสาวกัญญารัตน์ จตุพรพิทักษ์กุล
4 5 นายอนันต์ ทองพิลา
5 8 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
6 10 นางสาวบุณยานุช ขวัญดำ
7 12 นายพีรยศ วรรณภพ
8 13 นางสาวอภิษฐา พละศึก
9 14 นางสาววลัญช์รัตน์ เชี่ยววุฒิภาค
10 15 นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ
11 17 นายบุญญฤทธิ์ ชูนาค
12 18 นางสาววริสรา สีเขียว
13 22 นายธีรติ ธนูปมัย
14 23 นางสาวณัชชา คงมนต์
15 25 นางสาวรติยา ค้าธัญญะ
16 26 นางสาวเปรมฤดี โรจน์ชนะทอง
17 29 นางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี
18 30 นางสาวอภิญญา ศรีชมภู
19 31 นางสาวหทัยยา แก้วเดช
20 34 นางสาวนภาลักษณ์ ริมสีม่วง
21 39 นางสาวสุภาภรณ์ พันธุวงษ์
22 41 นายปณวัฒน์ พยุงตน
23 44 นางสาวสุธิมนต์ แพรศรี
24 46 นายไชยพร วารุณศรีสกุล
25 47 นายวีรยุทธ อุ้ยดำ
26 48 นางสาวชลธิชา หาญอารีย์
27 49 นางอรวรรณ แก้วธิวัง
28 50 นางสาวมัสสุรีย์ ยะภา
29 52 นายเอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น
30 55 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วเรือง
31 57 นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี
32 59 นางสาวพรรณนารา นาคอ่อน
33 60 นางสาวปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง
34 61 นางสาวศศิธร วงศ์ชัย
35 65 นางสาวชาลินี ม่วงงาม
36 66 นางสาวอริยาภรณ์ วงษ์ลีธนาภรณ์
37 69 นางสาวพนิดา ฆังมณี
38 70 นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
39 73 นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
40 84 นายพงศธร วนพฤกษ์
41 86 นางสาวกนกพร ปิจมิตร
42 89 นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์
43 90 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ พลเดช
44 97 นางสาวศุภธิดา วินิจโกศล
45 99 นายณัฐกร คำเมืองปลูก
46 101 นางสาวปาริชาติ เงาเดช
47 104 นางสาวพิมพ์ขวัญ ควรคิด
48 107 นายเทียนชัย คุณยศยิ่ง
49 108 นางสาวชไมพร คิดดี
50 110 นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
51 111 นางสาวนฤตยา เนียมรุ่ง
52 112 นางสาวพัชรามล ชลคีรี
53 113 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร์
54 118 นางสาวลลิตา นาคขุนทด
55 121 นางสาวอรวรรณ เพชรพงษ์
56 122 นางจรินทร์ ตั้งสิทธิสมบูรณ์
57 124 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
58 127 นางสาวสมศรี มหาผล
59 128 นางณัฐชา ศรีสุทธะ
60 136 นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก
61 138 นางสาวปาริฉัตร จิตต์โสภณ
62 141 นางสาวเบญจพร กมัณฑา
63 144 นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ
64 145 นายธนกฤต สืบเรือง
65 146 นางสาววรวลัญช์ ขอประเสริฐ
66 147 นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ
67 148 นางสาวนุชรีย์ สุขคล้าย
68 151 นางสาวทิชานันท์ อุ่นนินคำ
69 152 นางสาวภัสราภรณ์ โพธา
70 154 นางสาวแคทริยา นารัชชะ
71 155 นายโนรอฟันดี บือชา
72 156 นายภัฒนพงษ์ พรหมพุทธา
73 157 นางสาวศิรินนุช เทพแสง
74 159 นายจักริน เตียวสกุล
75 161 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา
76 162 นางสาวนัสราเวียะ สวัสดิวงศ์
77 163 นางสาวรชตะ กอเซ็มมูซอ
78 165 นางสาวณชา อบอุ่น
79 167 นางสาวกมลพร พลมณี
80 169 นายอธิป รักบุญ
81 171 นางสาวขวัญจิตร คชเกร็ง
82 172 นายณัฐวัตร เกิดหิรัญ
83 173 นายปิยะ แสงระยับ
84 174 นางสาวชาลิณี จิวยงเจริญ
85 177 นางบุญสิตา กันพูล
86 179 นางสาววาริสา บุญกุศล
87 180 นางสาวโสภิดา ยะมณี
88 181 นายนัสรูลเลาะห์ อาแว
89 182 นางสาวณฐวรรณ เกตสมภาร
90 183 นางสาววนิดา ปัญญาสิงห์
91 184 นางสาววิภาดา ไตรศักดิ์
92 187 นางสาวอารีรัตน์ อรณนันท์
93 188 นางสาวนิภาธร ปัญญาชัย
94 189 นายศิริเวทย์ ศิลาเขต
95 191 นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง
96 193 นางสาวชมพูนุท คชโส
97 194 นางสาวอุรชา แซ่ว่อง
98 195 นายคริษฐ์ พิริยะปรีชา แสวงดี (พระคริษฐ์ มหาปุญโญ)
99 196 นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง
100 198 นางสาวหทัยลักษณ์ อินทร์ปั้น
101 199 นายอาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม
102 200 นางสาวจิราพร เครือสมบัติ
103 202 นางสาวจุฑาวรรณ เครือเทศน์
104 205 นางสาวสกุลรัตน์ เทพสุทา
105 208 นางสาวกรองกาญจน์ บุญถนอม
106 209 นางสาวศศิประภา สว่างเนตร
107 210 นางสาวนันทิกานต์ นวลสอาด
108 211 นางสาวยมล อนุมาศ
109 213 นางสาวปัณพร นามเพราะ
110 214 นางสาวคณิศร กวาวสิบสาม
111 215 นางสาวจินทภา วงษ์คล้ำ
112 218 นางสาวปิยฉัตร วงศาโรจน์
113 219 ว่าที่ ร.ต.หญิงชลิดา เขียวแก้ว
114 224 นางสาววิภวา ปัญญาหอม
115 226 นางสาวชลันดา อ้นสุดใจ
116 228 นางสาวกมลชนก โพธิ์พันธุ์
117 229 นางสาวสุนทราภรณ์ ภูสมหมาย
118 230 นายอัครพล กัลยานุกูล
119 232 นางสาวจิรัชญา สุวรรณ

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 ก.ย. 2561

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 121 83.4%
ไม่ผ่าน 24 16.6%
รวม 145 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 64.81
สูงสุด= 78.00
ต่ำสุด= 42.00
Median= 66.00
Mode= 67.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 1 นางสาวกาญจน์นภา ฉวีรักษ์
2 2 นายภาณุพงศ์ กิตติธัญพงศ์
3 9 นางสาวชมพูนุช สุดเต้
4 10 นางสาวบุณยานุช ขวัญดำ
5 11 นางสาวอัญชลี แหยมไกรทอง
6 13 นางสาวอภิษฐา พละศึก
7 14 นางสาววลัญช์รัตน์ เชี่ยววุฒิภาค
8 15 นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ
9 17 นายบุญญฤทธิ์ ชูนาค
10 18 นางสาววริสรา สีเขียว
11 22 นายธีรติ ธนูปมัย
12 25 นางสาวรติยา ค้าธัญญะ
13 26 นางสาวเปรมฤดี โรจน์ชนะทอง
14 27 นายสุวิทย์ แสนว่าง
15 29 นางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี
16 30 นางสาวอภิญญา ศรีชมภู
17 31 นางสาวหทัยยา แก้วเดช
18 33 นางสาวสุวรรณา บุญมา
19 35 นางปภาดา เพชรฤทธิ์
20 38 นายธเนศพล อินขลิบ
21 42 นางสาวธาริกุล วัฒนาธร
22 43 นางสาวสุธารินี ศรีชาย
23 44 นางสาวสุธิมนต์ แพรศรี
24 45 นายอัมรู แมกาจิ
25 46 นายไชยพร วารุณศรีสกุล
26 47 นายวีรยุทธ อุ้ยดำ
27 48 นางสาวชลธิชา หาญอารีย์
28 49 นางอรวรรณ แก้วธิวัง
29 50 นางสาวมัสสุรีย์ ยะภา
30 52 นายเอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น
31 55 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วเรือง
32 59 นางสาวพรรณนารา นาคอ่อน
33 60 นางสาวปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง
34 61 นางสาวศศิธร วงศ์ชัย
35 63 นางสาวพาฝัน ขวัญข้าว
36 64 นางสาวศุภากร อ่อนดี
37 65 นางสาวชาลินี ม่วงงาม
38 67 นางสาวสุวภัทร ชาญด้วยวิทย์
39 70 นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
40 71 นางสาวนันท์นภัส สุขมี
41 73 นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
42 75 นางสาวจารุวรรณ กังวาลวงศ์สกุล
43 78 นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน
44 81 นางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ
45 85 นางสาวน้ำเพชร์ อ่ำจิ๋ว
46 98 นางสาวปนัดดา พิทักษ์รัศมี
47 103 นางสาวพิชญา ธรรมร่มดี
48 111 นางสาวนฤตยา เนียมรุ่ง
49 118 นางสาวลลิตา นาคขุนทด
50 120 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
51 122 นางจรินทร์ ตั้งสิทธิสมบูรณ์
52 123 นางสาวภิศา หมื่นศรี
53 128 นางณัฐชา ศรีสุทธะ
54 135 นางสาวปัทจมา คำมา
55 146 นางสาววรวลัญช์ ขอประเสริฐ
56 151 นางสาวทิชานันท์ อุ่นนินคำ
57 153 นางสาวอมิตา บุญชัย
58 155 นายโนรอฟันดี บือชา
59 156 นายภัฒนพงษ์ พรหมพุทธา
60 157 นางสาวศิรินนุช เทพแสง
61 158 นางสาวทัศนีย์ สุมังคะ
62 159 นายจักริน เตียวสกุล
63 162 นางสาวนัสราเวียะ สวัสดิวงศ์
64 165 นางสาวณชา อบอุ่น
65 166 นางสาวปาริฉัตร ศรีวิราช
66 167 นางสาวกมลพร พลมณี
67 168 นางสาวสุรัสวดี ตางจงราช
68 169 นายอธิป รักบุญ
69 170 นางสาวนันทพร อุ่นเรือน
70 171 นางสาวขวัญจิตร คชเกร็ง
71 172 นายณัฐวัตร เกิดหิรัญ
72 173 นายปิยะ แสงระยับ
73 174 นางสาวชาลิณี จิวยงเจริญ
74 175 นางสาวสรีณา ชัยเนตร
75 176 นางสาวธญานี นิลเขียว
76 177 นางบุญสิตา กันพูล
77 178 นางสาวสุชาดา สุขปาน
78 179 นางสาววาริสา บุญกุศล
79 180 นางสาวโสภิดา ยะมณี
80 181 นายนัสรูลเลาะห์ อาแว
81 182 นางสาวณฐวรรณ เกตสมภาร
82 183 นางสาววนิดา ปัญญาสิงห์
83 184 นางสาววิภาดา ไตรศักดิ์
84 186 นายปฏิภาณ ปิ่นเจริญสุข
85 187 นางสาวอารีรัตน์ อรณนันท์
86 188 นางสาวนิภาธร ปัญญาชัย
87 189 นายศิริเวทย์ ศิลาเขต
88 192 นางสาวจันทิมา วงศ์ษาลาภ
89 193 นางสาวชมพูนุท คชโส
90 194 นางสาวอุรชา แซ่ว่อง
91 195 นายคริษฐ์ พิริยะปรีชา แสวงดี (พระคริษฐ์ มหาปุญโญ)
92 196 นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง
93 197 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร
94 198 นางสาวหทัยลักษณ์ อินทร์ปั้น
95 199 นายอาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม
96 200 นางสาวจิราพร เครือสมบัติ
97 201 นางสาวชลธิชา แก่นแก้ว
98 202 นางสาวจุฑาวรรณ เครือเทศน์
99 203 นางสาวศศิธร เกษกร
100 204 นางสาวอิสริยะ ทับกุญชร
101 205 นางสาวสกุลรัตน์ เทพสุทา
102 207 นางสาวศิริประภา แก้วตัน
103 208 นางสาวกรองกาญจน์ บุญถนอม
104 209 นางสาวศศิประภา สว่างเนตร
105 210 นางสาวนันทิกานต์ นวลสอาด
106 211 นางสาวยมล อนุมาศ
107 212 นางสาวรติมา สารผล
108 213 นางสาวปัณพร นามเพราะ
109 215 นางสาวจินทภา วงษ์คล้ำ
110 216 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรา ชนนท์รดากุล
111 217 นางสาวจิลลาภัทร สุทธิแสน
112 218 นางสาวปิยฉัตร วงศาโรจน์
113 219 ว่าที่ ร.ต.หญิงชลิดา เขียวแก้ว
114 221 นางอุบลพันธุ์ วัฒนา
115 223 นางสาวธัญญรัตน์ ตันหล้า
116 224 นางสาววิภวา ปัญญาหอม
117 225 นางสาวจีรารัตน์ จงรักษ์
118 226 นางสาวชลันดา อ้นสุดใจ
119 230 นายอัครพล กัลยานุกูล
120 231 นายภูธเนศ ดีขัน
121 232 นางสาวจิรัชญา สุวรรณ