ดาวน์โหลดเอกสาร


# Form Name Date Download
1 สวชส.1 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 2023-09-06
2 สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 2023-09-06
3 สวชส.4-2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท 1 ระดับ 1 2023-09-06
4 สวชส.4-3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท1 ระดับ 2 2023-09-06
5 สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน 2023-09-06
6 สวชส 6 แบบคำร้องทั่วไป 2023-09-06
7 สวชส.7 แบบคำขอฝึกปฏิบัติ 2023-09-06
8 สวชส.8 แบบคำขอสอบสัมภาษณ์ 2023-09-06
9 สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2023-09-06
10 สวชส.9-1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตหมดอายุ) 2023-10-11
11 สวชส.10 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 2023-10-26
12 สวชส.13 แบบคำขอทำบัตรใหม่กรณีสูญหาย 2023-10-11
13 แบบฟอร์มคำกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 2023-10-04
14 เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 2023-10-06
15 คู่มือการอัปเดตข้อมูลสมาชิกและการต่ออายุบัตรสมาชิก 2023-10-20