ดาวน์โหลดเอกสาร


# Form Name Date Download
1 สวชส.1 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 2023-09-06
2 สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 2024-03-01
3 สวชส.4-2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท 1 ระดับ 1 2023-09-06
4 สวชส.4-3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท1 ระดับ 2 2023-09-06
5 สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน 2023-09-06
6 สวชส 6 แบบคำร้องทั่วไป 2023-09-06
7 สวชส.7 แบบคำขอฝึกปฏิบัติ 2023-09-06
8 สวชส.8 แบบคำขอสอบสัมภาษณ์ 2024-03-01
9 สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2024-03-27
10 สวชส.9-1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตหมดอายุ) 2024-04-05
11 สวชส.10 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 2023-10-26
12 สวชส.11 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ (เฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาทางด้านสังคมสงเคราะห์) 2024-01-12
13 สวชส.13 แบบคำขอทำบัตรใหม่กรณีสูญหาย 2023-10-11
14 แบบฟอร์มคำกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 2023-10-04
15 เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 2023-10-06
16 คู่มือการอัปเดตข้อมูลสมาชิกและการต่ออายุบัตรสมาชิก 2023-10-20
17 แนวทางการขอค่าหน่วยคะแนนสำหรับหน่วยงาน 2024-02-12
18 ตัวอย่างข้อสอบ 2024-01-30
19 หลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2024-01-22
20 แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล (ศตน.2) 2024-01-22