วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


         มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ระบุว่า ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล