ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ประเภท สมาชิกสามัญ จำนวน 22 ท่าน ได้แก่

 

ลำดับ           ชื่อ - สกุล

   1.             นางวรรภา ลำเจียกเทศ

   2.             นางทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

   3.             นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ

   4.             นางมยุรี ยกตรี

   5.             นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

   6.             นายชินชัย ชี้เจริญ

   7.             นางอภิญญา เวชยชัย

   8.             นางสาวโสภา อ่อนโอภาส

   9.             นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

   10.           นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร

   11.           นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

   12.           นางเยาวเรศ คำมะนาด

   13.           นางสาวสมศิริ บุญศิริ

   14.           นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

   15.           นายณัฐพล จึงสิริรุ่งเรือง

   16.           นางรสสุคนธ์ ทาริยะ

   17.           นางสาวอัญมณี บูรณกานนท์

   18.           นางสุดาจันทร์ สุคะตะ

   19.           นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม

   20.           นางชลิดา อุทัยเฉลิม

   21.           นางสาวอพชา ชัยมงคล

   22.           นางณภัสสร สงวนหงษ์

 

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลผู้สมัคร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว และวิสัยทัศน์การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของผู้สมัครได้ที่นี่

 

<<<<คลิกเพื่ออ่านข้อมูลผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯทั้ง 22 ท่าน>>>

 

 

 

สมาชิกสามัญฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่

 

รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อสมาชิกสามัญที่ยังมีสมาชิกสภาพอยู่หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และต้องส่งบัตรเลือกตั้งคืนกลับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ส่วนท่านที่สมัครสมาชิกสามัญใหม่หรือต่ออายุที่ยังไม่มีรายชื่อในประกาศนี้

สภาวิชาชีพฯกำลังจัดทำฐานข้อมูลให้สำหรับท่าน และจะแจ้งรายชื่ออีกครั้งทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพฯ

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เพิ่มเติม)

 

             ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้สมาชิกสามัญยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งชื่อผู้แทนเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นั้น

               เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเพิ่มมากขึ้น คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสามัญ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม
  2. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม
  3. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดประกาศทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่นี่

 

ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับสมัครและส่งชื่อจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ค่ะ

 

 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะครบวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่อำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญาเลือกกันเองเป็นกรรมการจำนวนสองคน  (มาตรา๑๖ (๓))

2. ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มีสมาชิกสามัญตามมาตรา ๙(๑)ปฏิบัติงานอยู่ เลือกกันเองเป็นกรรมการ จำนวนสี่คน (มาตรา ๑๖(๔))

3. สมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญด้วยกันเอง เป็นกรรมการ จำนวน ๑๖ คน (มาตรา ๑๖ (๕))

          คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ดังกำหนดการการเลือกตั้งข้างล่างนี้

 

กำหนดการ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2559

          ด้วยกรรมการสภาวิชาชีพชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในปี2559 อนุกรรมการเลือกและเลือกตั้งจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพ ดังนี้

 

กิจกรรม วันที่

1.ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

-ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

องค์กร/กระทรวง

(กำลังรวบรวมและจัดส่ง)

15 กรกฎาคม –15 สิงหาคม 2559

2.ประกาศรับสมัครกรรมการ

-สมาชิกสามัญ

-ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

-ผู้แทนสถาบันการศึกษา

หมายเหตุ ผู้สมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องเป็นสมาชิกสามัญและมีใบอนุญาตอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

9 กันยายน – 30 กันยายน 2559
3.ตรวจสอบคุณสมบัติ 7 ตุลาคม 2559
4.ส่งคู่มือ + ใบเลือกตั้งให้สมาชิกสามัญ (ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกสามัญอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 10 –12 ตุลาคม 2559
5.หมดเขตรับใบเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2559
6.เลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์/ผู้แทนสถาบันการศึกษา

25 ตุลาคม 2559

7.กำหนดนับคะแนน  8 พฤศจิกายน 2559
8.ประชุมวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2559

9.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมคณะกรรมการสภาชุด 2556-2559 กับชุด 2559-2563

11 พฤศจิกายน 2559

 

 

              ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ <<<<<คลิกที่นี่>>>>>>

 

หน้า 1 จาก 2

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

Tag คำสำคัญของบทความ