วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

       วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี

     วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และรัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดให้มีงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคมและอาสาสมัครได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินการ และเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ให้เพิ่มมากขึ้น

     รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันด้านสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานจากรัฐ และทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่ โดยออกกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกับการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครรวมทั้งภาคธุรกิจและสื่อมวลชน ให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาสังคมให้ดี ประชาชนมีความสุข

อ่านแล้ว 2533 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 14:10
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ