เอกสารการประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2559

16 พ.ย. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บรรยาย

ในงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ได้ที่

 

  • Powerpoint นำเสนอ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รอบเช้า ประกอบด้วย
    • “การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • “แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย

นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • “การเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>>>>ดาวน์โหลดที่นี่<<<<<

 

  • Powerpoint นำเสนอ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 รอบเช้า ประกอบด้วย
    • Timeline ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
    • “รายรับและรายจ่ายของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี 2559” โดย นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ เหรัญญิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

>>>>>ดาวน์โหลดที่นี่<<<<<

อ่านแล้ว 2891 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559 13:13
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น