จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ได้ที่นี่ค่ะ

 

https://bit.ly/2YI3i12

 

_2_วชา1.jpg

 

การดำเนินการหลังสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา

 

     1. กลุ่มผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิถุนายน 2556 หรือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 ปีขึ้นไป ให้สอบสุนทรียสนทนา โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

-         บทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5-10 หน้า จำนวน 3 ชุด

-         หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิ.ย. 2556 หรือมากกว่า 2 ปีขึ้นไป   จำนวน 1 ชุด

-         หลักฐานการผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชา (print จากหน้าเว็บที่มีชื่อของท่าน)

 

โดยนำเอกสารดังกล่าวส่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเข้าร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดกระบวนการกลุ่มได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีการกำหนดวันจัดกระบวนการสุนทรียสนทนา สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศวันกำหนดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

2. กลุ่มผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มากกว่า 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี ให้สอบ case review โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

-         Case review หรือ Project review 10-15 หน้า จำนวน 3 ชุด

-         หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

-         หลักฐานการผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชา (print จากหน้าเว็บที่มีชื่อของท่าน)

 

โดยนำเอกสารดังกล่าวส่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเข้าร่วมการสอบ case review ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดสอบได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีการกำหนดวันจัดกระบวนการสุนทรียสนทนา สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศวันกำหนดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

3. กลุ่มผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และยังไม่ได้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หรือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์น้อยกว่า 1 ปี ให้เข้าร่วมกระบวนการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง ซึ่งท่านสามารถส่งโครงการฝึกมาให้กรรมการฯพิจารณาได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาโครงการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าท่านสามารถดำเนินการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของท่านได้ตามวันที่ท่านระบุ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกปฏิบัติได้ที่นี่ >>>> https://bit.ly/3anCOVf (กรุณา copy link ไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่ง)

 

 

 

ประกาศ เรื่องการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร

 

ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ประจำปี 2563

 

ประกาศสญจรภาคอสาน

ประกาศสญจรภาคใต

ประกาศสญจรภาคกลาง