รายงานการการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐นาฬิกา
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

รศ.อภิญญา  เวชยชัย   นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประธาน  
นางมยุรี  ยกตรี   อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๒   กรรมการ  
พันเอกพุทธพร  สุนทราลักษณ์   ผู้แทนกระทรวงกลาโหม   กรรมการ  
นายชินชัย  ชี้เจริญ   ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ  
นางสาวพัฒน์ชนะสรณ์  สุขใย     ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ  
นายพงศ์ภัฏ  เรียงเครือ            ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม   กรรมการ  
นางสาวมนต์ธิรา  กาญจนานนต์   ผู้แทนกระทรวงแรงงาน   กรรมการ 
นางจามีกร  นิภากุล   ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ  
พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล   ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   กรรมการ  
๑๐ นางอณุสรา  ชื่นทรวง                     ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรรมการ  
๑๑ ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท์   ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กรรมการ  
๑๒ รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ   ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา   กรรมการ  
๑๓ นางสุนันท์  ไทยลา   ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์           กรรมการ  
๑๔ นางอุบล  หลิมสกุล   ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์   กรรมการ  
๑๕ นางณัฐวดี ณ มโนรม   ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์   กรรมการ  
๑๖ นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์            ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์      กรรมการ  
๑๗ ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล           กรรมการ  
๑๘ นางมาลี  รุจิรานันท์           กรรมการ                     
๑๙ นางสาวโสภิดา  สังขดิถี           กรรมการ 
๒๐ นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์           กรรมการ  
๒๑ นางสาวโสภา  อ่อนโอภาส                                  กรรมการและเลขาธิการ
๒๒ นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ                                                            กรรมการและเหรัญญิก
อ่านแล้ว 3465 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 16:44
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)

บทความที่อยู่ในหมวดเดียวกัน

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ