หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • การรับรองปริญญา การรับรองปริญญา หมวดหมู่หลัก
  รับรองปริญญาเพื่อสมัครสมาชิกสภา คณะอนุประเมินความรู้ได้ประเมินความรู้ และรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
 • ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต งานทะเบียนสมาชิก
  ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นที่สภาวิชาชีพกำหนดดังนี้   ผู้ที่เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสามารถต่ออายุครั้งที่สองด้วยการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสอบภาคข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต…
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ การอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ หลักสูตรการฝึกอบรม
    ประกาศรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ค่ะ ผู้สนใจส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงานของท่าน มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่…
 • การต่ออายุสมาชิกสามัญ ความรู้ทั่วไป
  หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุสมาชิกสามัญ     หลักเกณฑ์       ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการเป็นสมาชิก การกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก        ค่าบำรุงค่าขึ้นทะเบียนอื่น…