รับรองปริญญาเพื่อสมัครสมาชิกสภา

คณะอนุประเมินความรู้ได้ประเมินความรู้ และรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

ที่

ชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อปริญญา และ ชื่อย่อปริญญาที่ได้รับการรับรอง

๑.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)

๒. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.)              

๓. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

    สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

๔. สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การบริหารสังคม) สส.ด. (การบริหารสังคม)

๒.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๑.  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)

๒.  สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม) สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม) 

๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม)

ปร.ด. (นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม)

๓.

มหาวิทยาลัยเกริก

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม)

ศศ.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม)

๔.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

๕.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑.สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

๒.ศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  ศน.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 

๖.

มหาวิทยาลัยชิคาโก้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจบริการสังคม)

Doctor of Philosophy The School of Social Service Adminstration

Ph.D in Social Service Administartion

7.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1.  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (สส.บ.)

อ่านแล้ว 3789 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 05:15
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ