ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการ


  • 2023-12-27

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง นักวิชาการ


ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา   แบบฟอร์มใบสมัครงาน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

ณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย เพศหญิง หรือ เพศชาย

(2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การนิติบุคคลอื่น


วัน เวลา รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่ www.swpc.or.th ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567

และส่งใบ สมัครมาที่อีเมล [email protected] (นำเอกสารต้นฉบับมาในวันสอบคัดเลือก) 


อ่านรายละเอียดประกาศ

Download : ไฟล์
Download : ไฟล์