การประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ของสถาบันต่าง ๆ


  • 2024-05-07

ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสถาบันต่าง ๆ

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา 10 (2)

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการทางสังคมจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการ

และบทบาทหน้าที่ในการพิจารณามาตรฐานของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (4) (ฌ) ประกอบมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2556 ประกอบมติคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบนายกพิเศษ            

จึงออกข้อบังคับไว้ตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับ