ผลสอบข้อเขียนฯ

ผลสอบข้อเขียนฯ (13)

24 มี.ค. 2563

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์


ครั้งที่
1/2563

วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

จำนวน

ร้อยละ

ผ่าน

97

48.0%

ไม่ผ่าน

105

52.0%

รวม

202

100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=

58.76

สูงสุด=

83.00

ต่ำสุด=

38.00

Median=

59.00

Mode=

62.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

3

นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ

2

9

นางสาวกัลย์สุดา กุลชาติ

3

13

นางสาวสุพรรณี แสงสีงาม

4

14

นางสาวพรปวีณ์ เกียรติกุล

5

18

นายกิตติพงษ์ บัวเงิน

6

20

นางสาวอรทัย บุญธรรม

7

21

นางสาวณัฐวดี ลุนสำโรง

8

23

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ชัยวงค์

9

24

นางสาวปรารถนา ชัยมงคล

10

26

นางยลาลิน วิเศษศาสน์

11

27

นางสาวชลิตา ยังปากน้ำ

12

35

นางสาวเพ็ญพร อ่อนสงฆ์

13

36

นางสาวชนิภา โชควังทอง

14

37

นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ

15

41

นางสาวรุ่งนภา สังข์กูล

16

42

นางสาวชมพูนุช สุดเต

17

44

นายชาคริต ขำเพชร

18

45

นายจักราธร สิงหาทอ

19

46

นางสาวธาริกุล วัฒนาธร

20

49

นายดำรงศิลป์ เป็งใจ

21

50

นางสาวนิธิมา พิโสรมย์

22

58

นางสาวกนกวรรณ รักก้อน

23

62

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม

24

70

นางสาวจินต์จุฑา แท่นบัติ

25

72

นางสาวณัฐริกา กองทอง

26

76

นางสาวปรียาภรณ์ บุญเลิศ

27

85

นางสาวณัฎฐ์ณิชา สมุทรลอยวน

28

86

นางสาวอรวรรณ อยู่หนูสิงห์

29

88

นางสาวกัธิกา โอ่งวัน

30

90

นางสาวเฉลิมขวัญ อุ่นหล้า

31

91

นางสาวปาริฉัตร ธนบัตร

32

92

นางสาวอิงกมล กำเนิดศรี

33

95

นางสาวกิตติยา ทองสวัสดิ์

34

96

นางสาวพิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสดิ์

35

98

นางสาวอกนิษฐ์ ต๊ะดิ

36

100

นางสาวพิมพ์ชนก จีนเมือง

37

101

นางอรนงค์ ชูลำภู

38

103

นางสาวจันทร์วดี ป้อมหิน

39

105

นางสาวทิพย์ธารี ธวัชวะชุม

40

106

นางสาวลาวัลย์ การอรชัย

41

108

นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ

42

109

นางสาวปิยนุช ศิลปะสนธยานนท์

43

113

นางสาวสุพิชญา ธาราพรหม

44

114

นางสาวขนิษฐา วนากรรเพชร

45

116

นายเฉลิมวุฒิ สังสดี

46

117

นางสาวปิยาภัทร เชิงฉลาด

47

120

นางสาวพัชริกา ชยสิทธิภัทร

48

122

นางสาวณัฐชยา บวรศักดิ์สิริกุล

49

124

นางสาวแพรพลอย แก่นสารี

50

125

นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ

51

127

นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน

52

128

นางสาวธมลวรรณ โคตรประทุม

53

131

นางสาวชนกกานต์ ล่องลอย

54

132

นางสาวฐาปณี ฉิมชาญเวช

55

138

นางสาวจินตนา แก้วโก๋

56

139

นางสาวอิสริยะ ทับกุญชร

57

140

นางสาวดวงใจ ดูเบ

58

144

นางสาวจีรารัตน์ จงรักษ์

59

145

นางสาวเพชรแท้ ทองบัว

60

146

นางสาวปณัฏฎา แดงปุ่น

61

153

นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล

62

158

นายวิชัย ปันเถื่อน

63

159

นางวรัญญู อาชวากร

64

160

นางสาวพัชรากร นาทิเลศ

65

162

นางสาวนุชรีย์ สยามพันธ์

66

163

นางสาวอลิสา สุวี

67

167

นางสาวมนัสนันท์ ถาวรายุศม์

68

169

นางสาววรรณวิภา โพธิ์ประสิทธิ์

69

172

นายกิติกานต์ กิติวงศ์

70

173

นางสาวนันฐิมา เจริญสุข

71

174

นางสาวใจแก้ว แซ่จ๋าว

72

175

นางสาวอำพร ศิริคชลักษณ์

73

176

นางสาวชนิสรา กัณหา

74

177

นางสาวภัทรปภา พิมพ์แสง

75

178

นางสาวพิชญาภา สุวรรณธาดา

76

179

นางสรัญญา สิงห์สถิตย์

77

180

นางสุรีย์รัตน์ วิริยะชัยกิจ

78

182

นางสาวรุสละห์ แวอาลี

79

183

นายบุญลือ ราชกิจ

80

185

นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร

81

187

นางสาวพนิดา ผาสุข

82

188

นางสาวพิจิตรา เตพิน

83

189

นางสาวเจนจิรา กิจประเทือง

84

190

นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์

85

191

นายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ

86

194

นายอภินันท์ อินบุญนะ

87

196

นายกฤตเมธ สันนดีกุล

88

198

นางสาวนันทนา นามวงษ์

89

199

นางสาวรูรียะ ดอเลาะ

90

200

นางสาวอารียา เฟื่องฟอง

91

202

นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ

92

205

นางสาวอภิชญามังคลา

93

207

นางสาวศิริประภา แก้วตัน

94

208

นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ์

95

209

นางสาวสุพัตรา ไพเราะ

96

215

นางสาวสิรินยา ม้าแก้ว

97

218

นางชุตินธร ดาวกระจาย

 


สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์


ครั้งที่
1/2563

วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

จำนวน

ร้อยละ

ผ่าน

69

49.3%

ไม่ผ่าน

71

50.7%

รวม

140

100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=

58.99

สูงสุด=

79.00

ต่ำสุด=

38.00

Median=

59.00

Mode=

58.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

1

นางสาวกชกร แก่นบุญ

2

9

นางสาวกัลย์สุดา กุลชาติ

3

13

นางสาวสุพรรณี แสงสีงาม

4

14

นางสาวพรปวีณ์ เกียรติกุล

5

21

นางสาวณัฐวดี ลุนสำโรง

6

23

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ชัยวงค์

7

35

นางสาวเพ็ญพร อ่อนสงฆ์

8

45

นายจักราธร สิงหาทอ

9

49

นายดำรงศิลป์ เป็งใจ

10

62

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม

11

72

นางสาวณัฐริกา กองทอง

12

75

นางสาวนูรีฮัน สาและ

13

85

นางสาวณัฎฐ์ณิชา สมุทรลอยวน

14

86

นางสาวอรวรรณ อยู่หนูสิงห์

15

87

นางสาววารุณี โรจนสมศักดิ์

16

88

นางสาวกัธิกา โอ่งวัน

17

90

นางสาวเฉลิมขวัญ อุ่นหล้า

18

91

นางสาวปาริฉัตร ธนบัตร

19

94

นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีไทย

20

95

นางสาวกิตติยา ทองสวัสดิ์

21

96

นางสาวพิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสดิ์

22

98

นางสาวอกนิษฐ์ ต๊ะดิ

23

100

นางสาวพิมพ์ชนก จีนเมือง

24

102

นางสาวซุกัยนะห์ มามุ

25

106

นางสาวลาวัลย์ การอรชัย

26

108

นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ

27

109

นางสาวปิยนุช ศิลปะสนธยานนท์

28

116

นายเฉลิมวุฒิ สังสดี

29

117

นางสาวปิยาภัทร เชิงฉลาด

30

120

นางสาวพัชริกา ชยสิทธิภัทร

31

122

นางสาวณัฐชยา บวรศักดิ์สิริกุล

32

124

นางสาวแพรพลอย แก่นสารี

33

125

นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ

34

128

นางสาวธมลวรรณ โคตรประทุม

35

133

นางสาววราภรณ์ สุขทุม

36

138

นางสาวจินตนา แก้วโก๋

37

140

นางสาวดวงใจ ดูเบ

38

143

นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น

39

146

นางสาวปณัฏฎา แดงปุ่น

40

148

นายธีระภรณ์ อ่อนสุข

41

153

นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล

42

154

นางสาวศศิธร สรฤทธิ์

43

163

นางสาวอลิสา สุวี

44

165

นางสาวขวัญนภา ตุดดำ

45

166

นายอภินันท์ นภาภรณ์

46

167

นางสาวมนัสนันท์ ถาวรายุศม์

47

169

นางสาววรรณวิภา โพธิ์ประสิทธิ์

48

171

นางสาวกมลพร ทายะพิทักษ์

49

172

นายกิติกานต์ กิติวงศ์

50

173

นางสาวนันฐิมา เจริญสุข

51

174

นางสาวใจแก้ว แซ่จ๋าว

52

175

นางสาวอำพร ศิริคชลักษณ์

53

176

นางสาวชนิสรา กัณหา

54

177

นางสาวภัทรปภา พิมพ์แสง

55

178

นางสาวพิชญาภา สุวรรณธาดา

56

179

นางสรัญญา สิงห์สถิตย์

57

180

นางสุรีย์รัตน์ วิริยะชัยกิจ

58

183

นายบุญลือ ราชกิจ

59

185

นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร

60

187

นางสาวพนิดา ผาสุข

61

189

นางสาวเจนจิรา กิจประเทือง

62

191

นายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ

63

196

นายกฤตเมธ สันนดีกุล

64

199

นางสาวรูรียะ ดอเลาะ

65

200

นางสาวอารียา เฟื่องฟอง

66

202

นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ

67

203

นางสาวเกศรินทร์ ปริญญา

68

209

นางสาวสุพัตรา ไพเราะ

69

211

นางสาวศิรินภา ต๊ะมูล

16 ต.ค. 2562

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 กันยายน 2562

 

  ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 171 58.0%
ไม่ผ่าน 124 42.0%
รวม 295 100.0%

 

  สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 61.06
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 29.00
Median= 61.00
Mode= 61.00

 

  รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
1 1 นางสาวปิ่นธิดา อุทัยผล
2 3 นางสาววชิราพร เจริญศิริ
3 4 นายธเนศพล อินขลิบ
4 7 นางปัทจมา อยู่ภักดี
5 9 นางสาวพิทยา พิมพ์ครบุรี
6 10 นางสาวธัญญรัตน์ ตันหล้า
7 11 นางสาวอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน
8 13 นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น
9 14 นายกามนิต แสนสุขเลิศ
10 16 นายภานุวัฒน์ วรรณะ
11 19 นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์
12 20 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
13 22 นางสาวอรทัย หอมหวน
14 23 นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา
15 24 นางสาวธนัชพร แพทย์จรัส
16 25 นางสาวปาวรี บัวฤทธิ์
17 27 นางสาวธนัชชา รักษา
18 29 นางสาวอรอนงค์ กันยะมี
19 30 นางสาวแก้วตา สุวรรณรัตน์
20 32 นางสาวชลธิชา แก่นแก้ว
21 33 นางสาวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
22 34 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโยพัด
23 36 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
24 38 นางสาวปิยจิต แย้มกลิ่น
25 39 นายวสันต์ มอญวัฒ
26 40 นางสาววัชรี อัตเสน
27 44 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
28 46 นางสาวฮายาตี บินดอเล๊าะ
29 47 นางสาวนันทกา สุริยะมงคลชัย
30 49 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร้อย
31 50 นายธนา ร่างน้อย
32 52 นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล
33 55 นางสาวกานต์ธิดา แกประโคน
34 56 นางสาวปาจรีย์ ศิริกำเนิด
35 57 นางสาวสรีณา ชัยเนตร
36 65 นางสาวจุฑาพร คำมณี
37 66 นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์
38 67 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
39 68 นายอรรถชัย ภักดีอักษร
40 69 นายศราวุธ วะเท
41 74 นางสาวกวิศา อ่อนนวล
42 82 นายนพรุจ ม่วงศิริ
43 83 นางสาวจิตรา สดสะอาด
44 84 นางสาวภัทรา สายสมร
45 86 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
46 88 นางสาวกนกพร แสนแก้ว
47 90 นายนรา เจริญผล
48 91 นางสาวพิชชนันท์ อุยยานุกูล
49 95 นางสาวนภัสสร มหาวงศ์
50 96 นางสาวศศิณี สายฟ้า
51 97 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
52 98 นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ
53 99 นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา
54 102 นางสาวกรรณิการ์ สมาคม
55 104 นางสาวกุลธิดา ยงเพ็ชร์
56 105 นางสาวฮัสมานี ยีตาเฮ
57 106 นางสาวชนัญญา แสงจันทร์
58 108 นางสาวยุภารัตน์ เกิดมะลูม
59 112 นางสาวกาญจนา มิสโร
60 113 นางสาวรวีวรรณ พลรักษา
61 114 นางสาวสขิลา จันทรัตน์
62 115 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์
63 118 นางสาววิศรุตา พุ่มทรัพย์
64 119 นางสาวร่มพิชา คล่องแคล่ว
65 120 นางสาวนภัสสร อินทนา
66 121 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
67 122 นางเฉลิมขวัญ ชุติมา
68 128 นายธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม
69 129 นางสาวนาเฎีย มีชัย
70 130 นางสาวญาณิศา ผ่องจิตต์
71 131 นางสาวรัชนก อนุรักษ์ขจร
72 132 นายบัญชา บุญสุภาพ
73 134 นางสาวจิลลาภัทร สุทธิแสน
74 136 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง
75 140 นางสาวภรณ์ภัทรา มัติโก
76 142 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์
77 146 นางสาวอภิญญา หม้อกรอง
78 148 นางสาวณัฐพร ทองแท้
79 149 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรา ชนนท์รดากุล
80 151 นางสาวอานีสะห์ อุมา
81 153 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
82 158 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
83 159 นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม
84 162 นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
85 163 นางสาวนาซอฟะห์ มะแร
86 167 นางสาวจิราภรณ์ งามดอกไม้
87 170 นางสาวกฤติกา หล้าน้อย
88 171 นางสาวรุสดา มูซอ
89 176 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
90 179 นางสาวภิญญาพัตชุ์ แตงอ่อน
91 180 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย
92 182 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
93 183 นางสาวหัทยา จันลา
94 184 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์
95 185 นางสาวชญานันท์ แก้วลา
96 186 นางสาวธนัชชา จันคณา
97 188 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง
98 191 นางสาวสุวนันท์ ชูทับทิม
99 192 นางสาวนิรชา แก้วงาม
100 195 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
101 197 นางสาวสุทธารีย์ สุธรรม
102 198 นางสาวภาวิดา อัฐพร
103 200 นางสาววรนิษฐา ทับเปลี่ยน
104 201 นางสาวเบญจภรณ์ บุญอิ่มยิ่ง
105 202 นางสาวนุชนาถ แซ่ตั้ง
106 203 นายภูเบศ จิตรจริง
107 204 นางสาวณัชชา พริ้มพราย
108 206 นายเมธา สมบุญ
109 210 นายฐานพัฒน์ รักเผ่า
110 211 นางสาวอารีฟา สาและ
111 214 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
112 216 นางสาวณัฐธิดา บุญประเสริฐ
113 217 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี
114 218 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส
115 219 นางสาวยัสมี ยูโซ๊ะ
116 220 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท์
117 221 นายเนติ ภูริทัตสิริ
118 222 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง
119 223 นางสาวจิรภัทร์ มัชฌิมะ
120 227 นางสาวปริชมนณ์ นนศิริ
121 228 นางสาวกมลทิพย์ ผ่านสำแดง
122 229 นางสาวขนิษฐา แจ่มกระจ่าง
123 230 นางสาวธนาภา กาทู
124 232 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
125 236 นางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ
126 237 นายปฏิภาณ  ปิ่นเจริญสุข
127 239 นางสาวปติญญา พลเยี่ยม
128 242 นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ
129 244 นางสาวธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล
130 248 นางสาวกฤตพร สุรักษา
131 250 นางสาวปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์
132 251 นางสาววิภาวัลย์ สุพรสุข
133 254 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
134 257 นางสาวศจี เกสง่า
135 258 นางสาววิริยา พุ่มประดับ
136 259 นางสาววิรัญญา แสนเสนาะ
137 260 นางสาวณัฐณิชา รักจุ้ย
138 262 นางอารยา เพลินบุญ
139 263 นางสาวชุติกาญจน์ พุทธเสนา
140 264 นางสาวภัทราพร เล่าพานิช
141 265 นางสาวรวินันท์ พ่วงพลับ
142 267 นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง
143 268 นางสาวชนาภา เข็มมา
144 269 นางสาวมีนา แข็งขยัน
145 271 นางสาวพิชญ์สินี กอสุจริตสิริกุล
146 272 นางสาวศิริรัตน์ ภู่จีบ
147 273 นางสาวธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์
148 274 นายฉัตรชัย รัตน์ไชยสงค์
149 275 นางสาวสุพิชญา บุญเกิด
150 277 นางนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์
151 278 นางสาวพรชนก จอมพิจิตร
152 280 นางสาววรวี พันธ์พิจิตร
153 283 นางสาวนูรีฮัน สาและ
154 285 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
155 287 นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
156 288 นางสาวภัทร์นฤน นามเสน
157 290 นางสาวศุภจิรา เบิกสว่าง
158 291 นางสาวภิญญา ประเสริฐสม
159 297 นายวรทย์ ทองสนิทกาญจน์
160 298 นายกฤติน ประเสริฐศรี
161 300 นางสาวปิยธิดา แก้วตุ้ย
162 301 นางสาวพิมพ์พลอย พิมพากุล
163 302 นางสาวอำไพ นัดดาศรี
164 307 นางสาวทิชา แก้วกันใจ
165 308 นางสาวพีร์ชนา สุภากาย
166 310 นางสาววราภรณ์ สุขทุม
167 312 นางสาวศศิกานต์ ชินรัตน์
168 313 นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น
169 314 นายสราวุฒิ ตันตรา
170 316 นางสาวญาริษา พรมอ้น
171 318 นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 กันยายน 2562

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 190 82.6%
ไม่ผ่าน 40 17.4%
รวม 230 100.0%
 
สถิติพื้นฐาน
 
เฉลี่ย= 66.26
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 45.00
Median= 67.00
Mode= 70.00
 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
1 2 นางสาวหทัยทิพย์ ยอดสุขประเสริฐ
2 3 นางสาววชิราพร เจริญศิริ
3 11 นางสาวอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน
4 12 นางสาวขวัญใจ รักชาวไร่
5 13 นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น
6 14 นายกามนิต แสนสุขเลิศ
7 16 นายภานุวัฒน์ วรรณะ
8 18 นางสาวธนภรณ์ เผือกสวัสดิ์
9 19 นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์
10 20 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
11 21 นางสาวศิรินทรา เพชรฤาชา
12 22 นางสาวอรทัย หอมหวน
13 23 นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา
14 24 นางสาวธนัชพร แพทย์จรัส
15 25 นางสาวปาวรี บัวฤทธิ์
16 26 นางสาวพัชมน กรดเต็ม
17 27 นางสาวธนัชชา รักษา
18 29 นางสาวอรอนงค์ กันยะมี
19 30 นางสาวแก้วตา สุวรรณรัตน์
20 33 นางสาวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
21 34 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโยพัด
22 35 นางสาวพัชรินทร์ เทียนพลชัย
23 36 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
24 37 นายชาคริต ขำเพชร
25 38 นางสาวปิยจิต แย้มกลิ่น
26 39 นายวสันต์ มอญวัฒ
27 41 นางสาวฐาปณี ฉิมชาญเวช
28 44 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
29 48 นางสาวบุศรินทร์ พูนวิสิฐกุล
30 50 นายธนา ร่างน้อย
31 51 นางสาวจินดาพร คูณกะทา
32 52 นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล
33 56 นางสาวปาจรีย์ ศิริกำเนิด
34 59 นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์กัณหา
35 64 นายพงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ศรี
36 65 นางสาวจุฑาพร คำมณี
37 66 นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์
38 67 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
39 68 นายอรรถชัย ภักดีอักษร
40 80 นางสาวลัดดาวัลย์ บัวอาจ
41 81 นางสาวกานต์ธิดา ก้อนจันเทศ
42 82 นายนพรุจ ม่วงศิริ
43 83 นางสาวจิตรา สดสะอาด
44 84 นางสาวภัทรา สายสมร
45 88 นางสาวกนกพร แสนแก้ว
46 90 นายนรา เจริญผล
47 95 นางสาวนภัสสร มหาวงศ์
48 96 นางสาวศศิณี สายฟ้า
49 98 นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ
50 99 นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา
51 100 นางสาวชนิภา โชควังทอง
52 101 นางสาวฉัตรธิดา บัวคล้าย
53 102 นางสาวกรรณิการ์ สมาคม
54 103 นางสาวอภิวรรณ แกสมาน
55 104 นางสาวกุลธิดา ยงเพ็ชร์
56 105 นางสาวฮัสมานี ยีตาเฮ
57 106 นางสาวชนัญญา แสงจันทร์
58 107 นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง
59 108 นางสาวยุภารัตน์ เกิดมะลูม
60 112 นางสาวกาญจนา มิสโร
61 113 นางสาวรวีวรรณ พลรักษา
62 114 นางสาวสขิลา จันทรัตน์
63 115 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์
64 116 นางสาวสิรินยา ม้าแก้ว
65 118 นางสาววิศรุตา พุ่มทรัพย์
66 119 นางสาวร่มพิชา คล่องแคล่ว
67 120 นางสาวนภัสสร อินทนา
68 121 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
69 122 นางเฉลิมขวัญ ชุติมา
70 123 นางสาวอามานี แสแลแม
71 124 นางสาวชลิตา ยังปากน้ำ
72 125 นางสาวจินต์จุฑา แท่นบัติ
73 126 นางสาวทอฝัน พลอยขุนทด
74 127 นางสาวสุภาวิณี กันทวัง
75 128 นายธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม
76 129 นางสาวนาเฎีย มีชัย
77 130 นางสาวญาณิศา ผ่องจิตต์
78 131 นางสาวรัชนก อนุรักษ์ขจร
79 135 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
80 136 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง
81 138 นายนุช ยาแม
82 140 นางสาวภรณ์ภัทรา มัติโก
83 142 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์
84 146 นางสาวอภิญญา หม้อกรอง
85 147 นางสาวรติกร อิวปา
86 148 นางสาวณัฐพร ทองแท้
87 150 นางสาวชินาภา เพ็ชรปุ่น
88 151 นางสาวอานีสะห์ อุมา
89 153 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
90 157 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
91 161 นางสาวชัญญานุช เกตุแก้ว
92 163 นางสาวนาซอฟะห์ มะแร
93 168 นางสาวอัสวานี บาโด
94 176 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
95 179 นางสาวภิญญาพัตชุ์ แตงอ่อน
96 180 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย
97 181 นางสาวนภัสวรรณ มอแฮ
98 182 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
99 183 นางสาวหัทยา จันลา
100 184 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์
101 185 นางสาวชญานันท์ แก้วลา
102 186 นางสาวธนัชชา จันคณา
103 187 นางสาวชนกกานต์ ล่องลอย
104 188 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง
105 189 นางสาวนัฐฑริกา สังข์ดวง
106 190 นายศรัญย์ แก่นเมือง
107 191 นางสาวสุวนันท์ ชูทับทิม
108 192 นางสาวนิรชา แก้วงาม
109 193 นางสาวมาเรียม หะมะ
110 197 นางสาวสุทธารีย์ สุธรรม
111 198 นางสาวภาวิดา อัฐพร
112 199 นางสาวทักษพร เกิดไทย
113 200 นางสาววรนิษฐา ทับเปลี่ยน
114 201 นางสาวเบญจภรณ์ บุญอิ่มยิ่ง
115 202 นางสาวนุชนาถ แซ่ตั้ง
116 203 นายภูเบศ จิตรจริง
117 204 นางสาวณัชชา พริ้มพราย
118 205 นางสาวสุปราณี ราชาตัน
119 206 นายเมธา สมบุญ
120 208 นางสาวสุวรรณภา รุ่งแจ้ง
121 210 นายฐานพัฒน์ รักเผ่า
122 211 นางสาวอารีฟา สาและ
123 214 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
124 215 นางสาวคุณิตา กัลยาดี
125 216 นางสาวณัฐธิดา บุญประเสริฐ
126 217 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี
127 218 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส
128 219 นางสาวยัสมี ยูโซ๊ะ
129 220 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท์
130 221 นายเนติ ภูริทัตสิริ
131 222 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง
132 223 นางสาวจิรภัทร์ มัชฌิมะ
133 224 นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน
134 225 นางสาวธิดารัตน์ วงษา
135 227 นางสาวปริชมนณ์ นนศิริ
136 228 นางสาวกมลทิพย์ ผ่านสำแดง
137 229 นางสาวขนิษฐา แจ่มกระจ่าง
138 230 นางสาวธนาภา กาทู
139 231 นางสาวศิราณี บุญพูล
140 235 นางสาวยลาลิน ไมมะหาด
141 240 นางสาวรัชนี พวงมาลี
142 244 นางสาวธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล
143 247 นางสาวอัสมา แดงงาม
144 252 นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
145 257 นางสาวศจี เกสง่า
146 258 นางสาววิริยา พุ่มประดับ
147 259 นางสาววิรัญญา แสนเสนาะ
148 260 นางสาวณัฐณิชา รักจุ้ย
149 262 นางอารยา เพลินบุญ
150 263 นางสาวชุติกาญจน์ พุทธเสนา
151 264 นางสาวภัทราพร เล่าพานิช
152 265 นางสาวรวินันท์ พ่วงพลับ
153 266 นางสาวณัฐธิดา นิลเพชร
154 267 นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง
155 268 นางสาวชนาภา เข็มมา
156 269 นางสาวมีนา แข็งขยัน
157 270 นางสาวภัทรวดี ปลัดสงคราม
158 271 นางสาวพิชญ์สินี กอสุจริตสิริกุล
159 272 นางสาวศิริรัตน์ ภู่จีบ
160 273 นางสาวธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์
161 275 นางสาวสุพิชญา บุญเกิด
162 277 นางนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์
163 278 นางสาวพรชนก จอมพิจิตร
164 279 นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย้ม
165 280 นางสาววรวี พันธ์พิจิตร
166 281 นางสาวมาเรียม มาหิเละ
167 282 นางสาวพัชรากร นาทิเลศ
168 285 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
169 287 นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
170 289 นายอังคาร บุญใหญ่
171 290 นางสาวศุภจิรา เบิกสว่าง
172 291 นางสาวภิญญา ประเสริฐสม
173 292 นางสาวกนกวรรณ รักก้อน
174 293 นางสาววรัญญา กลยนีย์
175 296 นางสาวรุ่งนภา สังข์กูล
176 297 นายวรทย์ ทองสนิทกาญจน์
177 298 นายกฤติน ประเสริฐศรี
178 300 นางสาวปิยธิดา แก้วตุ้ย
179 301 นางสาวพิมพ์พลอย พิมพากุล
180 302 นางสาวอำไพ นัดดาศรี
181 303 นางสาววัชรี กุ๊นุ
182 307 นางสาวทิชา แก้วกันใจ
183 308 นางสาวพีร์ชนา สุภากาย
184 309 นายวิชัย ปันเถื่อน
185 311 นางสาวสุนันทา อินตา
186 312 นางสาวศศิกานต์ ชินรัตน์
187 314 นายสราวุฒิ ตันตรา
188 315 นางสาวณัฐรัตน์ เร่ทา
189 316 นางสาวญาริษา พรมอ้น
190 318 นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/256๒
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2562

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 120 51.7%
ไม่ผ่าน 112 48.3%
รวม 232 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 59.57
สูงสุด= 80.00
ต่ำสุด= 36.00
Median= 60.00
Mode= 63.00

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 5 นางสาวขวัญชนก ปัญญา
4 6 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
5 8 นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ
6 9 นางสาวผุสดี ศุกรเสพย์
7 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
8 14 นางสาวธนพร ขันธวิทย์
9 15 นายอิทธิพล อัมพวา
10 19 นางสาวปาริฉัตร ศรีวิราช
11 20 นายเจษฎา อัศวสรณ์
12 28 นายพงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ศรี
13 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
14 30 นางสาวจิราพร สามารถ
15 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
16 33 นางสาววัชโรบล คำมี
17 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
18 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
19 38 นางสาวสุชาดา สุขปาน
20 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
21 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
22 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
23 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
24 55 นายภูธเนศ ดีขัน
25 57 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
26 58 นายวชิรา นาใจคง
27 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
28 60 นางสาวมนัสชนก ศรีสงวน
29 63 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
30 64 นางสาวพนิตพร เลิศไกร
31 67 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
32 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
33 78 นางสาวอรินญา แปงปลูก
34 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 81 นางสาวศศิกานต์ พุฒแก้ว
36 83 นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน
37 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
38 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
39 90 นายบุญจันทร์ ปราบภัย
40 93 นางสาวปิยพร พองคำ
41 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
42 97 นายภาคินัย โพธิ
43 99 นางสาวศิรยากร กำธร
44 103 นางสาวจารุวรรณ กังวาลวงศ์สกุล
45 104 นางอุบลพันธุ์ วัฒนา
46 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
47 111 นางสาวศิราณี เพ็งพันธ์
48 112 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
49 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
50 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
51 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
52 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
53 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
54 127 นางสาวบุศรินทร์ พูนวิสิฐกุล
55 128 นางสาวอภิชญา กฤษโสภา
56 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
57 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
58 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
59 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
60 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
61 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
62 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
63 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
64 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
65 144 ร.ต.ต.หญิงทิพย์วารี พาณิชย์กุล
66 147 นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์
67 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
68 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
69 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
70 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
71 156 ว่าที่ร้อยตรีปิยพงศ์ ทรายใจมา
72 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
73 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
74 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
75 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
76 164 นางสาวชัญญานุช เกตุแก้ว
77 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
78 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
79 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
80 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
81 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
82 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
83 182 นางสาวนฤมล ปินตา
84 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
85 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
86 186 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
87 191 นางสาวบุษยามาศ ชาวบ้านกร่าง
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 195 นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร
90 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
91 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
92 200 นางสาวอมิตา บุญชัย
93 201 นางสาวสุธารินี ศรีชาย
94 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
95 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
96 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
97 208 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
98 209 นางสาวปภารัช พวงน้อย
99 210 นายอัมรู แมกาจิ
100 213 นางสาวณัฏฐนันท์ สุวรรณจินดา
101 218 นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์
102 220 นางสาวอินทุอร หงส์รัตนากร
103 221 นางสาวน้ำเพชร์ อ่ำจิ๋ว
104 223 นางสาวกมลทิพย์ คำดี
105 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
106 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
107 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
108 227 นางสาวสวธา สงเพชร
109 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
110 231 นายธีรนิติ มรินนา
111 232 นางสาววันดี สะมะแอ
112 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
113 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
114 235 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิตา พรมวงศ์
115 237 นายอรุณ สุชาฎา
116 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
117 241 นางสาวศศิธร สรฤทธิ์
118 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
119 243 นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
120 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 114 74.0%
ไม่ผ่าน 40 26.0%
รวม 154 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 63.77
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 65.50
Mode= 71.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่ง ชื่อ-นามสกุล
1 1 นางสาวศิริพรรณ ก่ำทอง
2 2 นางภูษณิศา เคี่ยมสมุทร
3 11 นางสาวกัญญาณี สุขสำราญ
4 12 นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ
5 22 นางสาวปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์
6 26 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ พลเดช
7 27 นางสาวอาซีซะห์ เจะอุมาร์
8 29 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ
9 30 นางสาวจิราพร สามารถ
10 32 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
11 33 นางสาววัชโรบล คำมี
12 34 นางสาวอธิษฐญา อิสระศักดิ์
13 35 นางสาวธัญญารัตน์ เชี่ยวกสิกรณ์
14 36 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์
15 40 นางสาวจรรยาภรณ์ แนมขุนทด
16 42 นางสาวกมลชนก โพธิ์พันธุ์
17 43 นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง
18 44 นางสาวศิฏาภรณ์ กาญจนสิงหนันท์
19 47 นางสาวมนทิรา ปานบัว
20 49 ว่าที่ รต.หญิงกนกวรรณ ด่านส่งเสบียง
21 50 นางสาวศุกร์ศิริ สุวรรณธนู
22 59 นางสาวกุณนภา เพ็ชร์อินทร์
23 66 นางสาวกานต์ธิดา แกประโคน
24 68 นางสาวจริยา สิทธา
25 71 นางสาวณิชาพร ทองทิพย์
26 77 นายพงศธร วนพฤกษ์
27 79 นางสาวกุลธิดา แสงคล้าย
28 80 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 86 นางสาวธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์
30 88 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
31 93 นางสาวปิยพร พองคำ
32 95 นางสาวจิราพร ไกยวงษ์
33 97 นายภาคินัย โพธิ
34 98 นายอานัส คันนิ่งแฮม
35 99 นางสาวศิรยากร กำธร
36 101 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
37 102 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเลิศ
38 105 นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ
39 106 นางสาวณฤภัทร หยิวรักงาม
40 107 นางสาวเมธ์วดี ทองฉิม
41 115 นางสาวปิยะนัดดา อังคารชัย
42 120 นางสาวจริยาพร เบ็ญขุนทศ
43 121 นางสาววรรณภา ไชยพูน
44 122 นางสาวนฤมล ชำนาญยนตร์
45 123 นางสาวบุณยาธร ปัญญาเขมากร
46 124 นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
47 125 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์
48 126 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลิ่ว
49 128 นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
50 129 นายพิพิธภัณฑ์ หมายมี
51 130 นางสาวปุณิกาพัชญ์ วิชัย
52 131 นางสาวชนากาญจน์ สวัสดิ์ศรี
53 132 นางสาวอาริยา ก้อนเมฆ
54 133 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
55 135 นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
56 136 นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมณี
57 137 นางสาวปริฉัตร์ ภารา
58 139 นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
59 140 นางสาวภรันยา ใยมณี
60 141 นายลัทธวัฒน์ ภูมิบริรักษ์
61 142 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
62 143 นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์
63 149 นายชัยวัฒน์ เจริญพจน์
64 150 นางสาวกฤตพร สุรักษา
65 151 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
66 153 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
67 154 นายอรรถพล ศรีวัฒนวรชัย
68 155 นายปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร
69 157 นางสาวสุชาวดี มาทำมา
70 158 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร์ดี
71 159 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
72 161 นางสาวกุลลญา พิมพ์บาง
73 162 นางสาวอภิชญา มังคลา
74 163 นางสาวนิธิมา พิโสรมย์
75 166 นางสาววรรณี เหมุทัย
76 167 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
77 168 นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ
78 169 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาศิณี ซารีนาค
79 170 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร้อย
80 171 นางสาวไคริกา พรหมสง่า
81 172 นางสาวนันทกา สุริยะมงคลชัย
82 174 นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
83 176 นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ
84 178 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองคำพัฒน์
85 180 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย์เจริญ
86 183 นางสาวศิริเพชร สนธิ์น้อย
87 184 นางสาวพาตอนะห์ สาหะ
88 192 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงค์
89 193 นางสาวคณิศร กวาวสิบสาม
90 196 นางสาวเพชรแท้ ทองบัว
91 198 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
92 199 นางสาวลลิตา แก้วนา
93 202 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
94 203 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
95 204 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
96 207 นายณัฐกร คำเมืองปลูก
97 215 นางสาววรัญญู เลิศกมลกาญจน์
98 216 นางสาวปติญญา พลเยี่ยม
99 222 นางสาวรักชนก แสงผดุง
100 224 นางสาวสตรีรัตน์ อยู่ดี
101 225 นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
102 226 นางสาวธรรมพร นาครินทร์
103 227 นางสาวสวธา สงเพชร
104 228 นางสาวนิตยา ละลี
105 230 นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข
106 231 นายธีรนิติ มรินนา
107 232 นางสาววันดี สะมะแอ
108 233 นางสาวสมสุรางค์ จี้แสง
109 234 นางสาวนฤมล ศิลพร
110 238 นางสาวอติพร สวัสดิ์สุข
111 239 นางสาวชยุดา ทรัพย์สงวน
112 240 นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ์
113 242 นางสาวลลิตา นิยมรัตน์
114 245 นางสาวสาวิกา สุขประโคน

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนฯ


และเฉลยข้อสอบเก่า


ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ


http://bit.ly/2zmYKQh

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 73 42.7%
ไม่ผ่าน 98 57.3%
รวม 171 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 57.66
สูงสุด= 76
ต่ำสุด= 35
Median= 58
Mode= 58

 รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นายทรงพล กริชพัฒนา
2 5 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์
3 7 นายอิสบอรอเฮง เวานิ
4 11 เรืออากาศตรีธนิต เผือกม่วงศรี
5 15 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
6 16 นางสาววราลักษณ์ องค์การ
7 21 นางสาวสุจิตตรา เก่งตรง
8 22 นางสาวสกุลรัตน์ นาคอนุเคราะห์
9 29 นางสาววันวิสาข์ วราชิต
10 31 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
11 32 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
12 35 นางสาวใจชนก เศษศรี
13 37 นางสาวกุลวิตรี ห่อทอง
14 41 นางสาวเกวลิน อินต๊ะตื้อ
15 42 นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ
16 43 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
17 47 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
18 48 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
19 49 นางสาวสุวรรณา บุญมา
20 54 นางสาวรวีกานต์ แก้วแสน
21 58 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
22 59 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
23 63 นางสาวเกศวดี ไกรนอก
24 64 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
25 71 นางภาวศุทธิ เผือกกัน
26 74 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
27 76 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
28 80 นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
29 82 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล
30 86 นางสาวโชติกา ปานประภากร
31 87 นางสาวดลพร ศิลปจิตต์
32 88 นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ
33 89 นางสาวพาขวัญ ขำทอง
34 90 นางสาวมัทริน กรชัยยา
35 92 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
36 94 นางสุทธวรรณ ฮัมฟรีส
37 96 นางสาวสุภารัตน์ ศันเสนีย์กุล
38 97 นางสาวเจติยา เจนลาภวัฒนกุล
39 98 นายภานุวัฒน์ ศรีรัตนโชติ
40 99 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
41 101 นางสาวจันทร์ศิลา อดุลยฤทธิ์
42 102 นางสาวกนกพร โคตะยันต์
43 103 นางสาวปัญญาพร ชนะสุข
44 106 นางสาวโชติรส พลอยรัมย์
45 107 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
46 109 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
47 113 นางสาวอัญวีณ์ ภัทรพิบูลย์วุฒิ
48 114 นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ
49 125 นางสาวปภาวัฑฒ์ วัฒน์สินธุ์
50 126 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
51 127 นางสาวพลอยชนก พลอยสีสุก
52 128 นางสาวนิตยา ชูเลิศ
53 131 นางสาวณฑิชา ความหมั่น
54 132 นางสาวพัชนี เกรียงทอง
55 134 นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
56 135 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
57 136 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร
58 141 นายสุจริต กันชุม
59 143 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
60 144 นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
61 154 นางสาวนาซีลา ยะปา
62 155 นางสาวนุชนาฏ คำสีแก้ว
63 157 นายบัณฑิต เถาลิโป้
64 158 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
65 160 นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร์
66 162 นางสาวอภิลาวัณย์ เกษเกษม
67 164 นายอภิสิทธิ์ วิสารทนันท์
68 165 นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด
69 167 นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์
70 169 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค
71 175 นายอนัส ตาเยะ
72