ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงรายปีสมาชิกสามัญ

21 มี.ค. 2562 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศ เรองการชำระเงนคาบำรงราย

 

ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงรายปีสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดข้อบังคับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 
อ่านแล้ว 873 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง องค์กร
  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ…
 • วุฒิบัตร วุฒิบัตร หมวดหมู่หลัก
  วุฒิบัตร สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆแต่ในปัจจุบันสภายังมิได้กำหนดวุฒิบัตรสังคมสงเคราะห์สาขาอื่น มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ…
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
    ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคม อบรมระหว่างวันที่ 9…
 • แผนยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพ แผนยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพ แผนยุทธศาสตร์
  แผนยุทธศาสตร์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรแต่ด้วยที่งานเร่งด่วนด้านต่างๆเข้ามาให้สภาต้องคิดพิจารณาเฉพาะหน้างานจัดทำแผนยุทธศาสตร์จึงล่าช้า