การเลื่อนรายชื่อสำรองเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสังเคราะห์แทนตำแหน่งที่ว่าง


  • 2023-10-30

ด้วยนางสาวจุฑามาศ มหานันทโพธิ์ กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทำให้นางสาวดรุณี มนัสวานิช รายชื่อสำรองได้เลื่อนขึ้นเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แทนตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


อ่านประกาศ