คำถามที่พบบ่อย

การขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (ประเภทบุคคล)
1. ควรยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเมื่อไหร่

ตอบ เพื่อให้กระบวนการต่ออายุใบอนุญาต แล้วเสร็จก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ควรยื่นขอรับการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 180 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

2. เมื่อผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จะถือเป็นการต่ออายุใบอนุญาตอัตโนมัติเลยหรือไม่ร่

ตอบ ไม่ถือเป็นการต่ออายุอัตโนมัติ แต่เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต ในช่วง 180 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุเท่านั้น หลังจากผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ท่านต้องยื่นแบบฟอร์ม สวชส. 9 เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

3. การยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ตอบ เอกสารประกอบการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง มีดังนี้
1. หนังสือนำส่งขอรับการประเมินหน่วยคะแนนฯ
2. แบบฟอร์มรายงานการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (ประเภทบุคคล) ศตน. 2 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
3. สำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนฯ เช่น ประกาศนียบัตร เอกสารรับรอง ผลงานวิชาการ กำหนดการ ฯลฯ ประกอบการประเมินหน่วยคะแนน

4. จะทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรมที่เคยเข้าร่วมได้กี่หน่วยคะแนน

ตอบ พิจารณาใน 2 กรณี ดังนี้
1. ในกรณีหน่วยงาน/สถาบันที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ได้ยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางเฟซบุ๊ก
2. ในกรณีที่หน่วยงาน/สถาบันที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมยังไม่ได้ยื่นเข้ามาขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ท่านประเมินหน่วยคะแนนด้วยตนเอง โดยพิจารณาตามแนวทางของเล่ม “คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563” โดยเมื่อท่านยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องประเภทบุคคลของท่านเอง ให้ท่านแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดโครงการและกำหนดการ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

5. กระบวนการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเป็นอย่างไร และใช้ระยะเวลานานเท่าไร

ตอบ เมื่อท่านส่งเอกสารขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จะมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องพิจารณาเอกสารเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
2. เมื่อพิจารณาแล้ว
   • กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการกลั่นกรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง และนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อเห็นชอบ ซึ่งจะจัดการประชุมทุก ๆ 2 เดือน
   • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการกลั่นกรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจะติดต่อไปยังผู้ยื่นขอรับการประเมิน ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 14 วันตามที่คณะกรรมการฯ แจ้ง

6. ทำอย่างไร หากเก็บหน่วยคะแนนไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน

ตอบ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตต่อ อายุในอนุญาตโดยวิธีการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 50 หน่วยคะแนนในช่วงของการถือครองใบอนุญาต ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมิน มีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินหน่วยคะแนนให้ครบ 50 หน่วยคะแนน ก่อนยื่นเอกสารเข้ามารอรับการประเมิน แนะนำให้เข้าร่วมการประชุม อบรมประเภทที่ 1 หรือเรียนออนไลน์ประเภทที่ 5 เพิ่มเติม

7. เอกสารหลักฐานที่ยื่นขอรับการประเมินหน่วยคะแนน ต้องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงระยะเวลาใด

ตอบ ภายในระยะเวลา 5 ปี ในช่วงที่ถือครองใบอนุญาต โดยนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้เพียงครั้งเดียว

8. สามารถนับหน่วยคะแนนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเป็นหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง คือเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำ

9. เพราะอะไรผู้ขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำเป็นต้องประเมินตนเองมาก่อน

ตอบ เพื่อประเมินด้วยตนเองเบื้องต้นว่า เอกสารหลักฐานที่ยื่นขอรับการประเมิน มีค่าคะแนนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ (หมวด 1 จำนวน 40 หน่วยคะแนน และหมวด 2 จำนวน 10 หน่วยคะแนน รวม 50 หน่วยคะแนน)

10. หากใบอนุญาตหมดอายุแล้วสามารถต่ออายุบัตรโดยการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้หรือไม่

ตอบ หากใบอนุญาตหมดอายุแล้วสามารถต่ออายุบัตรโดยการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ แต่มีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
   • เข้าสู่กระบวนการสอบสุนทรียสนทนา หรือสอบสัมภาษณ์เคสรีวิว (ตามรอบที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศ)
   • ยื่นแบบคำขอ สวชส. 9-1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กรณีขอต่ออายุหลังใบอนุญาตหมดอายุ) และชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
   • แนบหลักฐานการผ่านการรับรองการศึกษาต่อเนื่อง และผลการสอบสุนทรียสนทนา/เคสรีวิว (พิมพ์จากประกาศของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผ่านเพจ Facebook)

11. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะส่งเอกสารที่ยื่นขอรับการประเมิน ที่ได้รับการพิจารณาและรับรองแล้วกลับคืนมายังผู้ขอรับการประเมินหรือไม่

ตอบ เอกสารที่ยื่นขอรับการพิจารณาหน่วยคะแนนการศีกษาต่อเนื่องควรเป็นสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จะเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผู้ขอรับการประเมินสามารถขอดูเอกสารได้ แต่ไม่สามารถนำกลับได้ และสภาวิชาชีพจะดำเนินการทำลายเอกสารตามระบบของสำนักงานสภาวิชาชีพฯหลังจากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาหน่วยคะแนนเรียบร้อยแล้ว

12. กิจกรรมการอบรม/สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM Could Meeting และ Cisco WebEx อยู่ในประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประเภทใด

ตอบ กิจกรรมประเภทที่ 1 การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ

13. การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ 5 การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมลักษณะใด

ตอบ หลักสูตรการเรียนออนไลน์ E-learning เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากการการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา แต่ใช้ระบบออนไลน์
การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ 5 การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรที่ระบุหัวข้อและชั่วโมงการอบรมเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม ตัวอย่างหลักสูตร เช่น

ในกรณีที่ผู้จัดทำหลักสูตรไม่ได้ยื่นขอรับการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาวิชาชีพไว้ก่อนล่วงหน้า ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องควรแนบหลักการผ่านการอบรม เช่น ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม พร้อมรายละเอียดหลักสูตรที่แสดงจำนวนหัวข้อ (Module) และระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้อมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาหน่วยคะแนนได้ิย่างถูกต้อง

14. หลักฐานใดที่จะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการเป็นผู้นิเทศงานนักศึกษา ตามกิจกรรมประเภทที่ 2 ข้อ 2.9

ตอบ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้นิเทศงาจากสถาบันการศึกษา หรือเอกสารลักษณะอื่น เช่น คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ที่ระบุชัดเจนว่า ผู้ขอรับการประเมิน เป็นอาจารย์นิเทศให้กับนักศึกษาตามรายชื่อที่สถาบันการศึกษาระบุ โดยจะนับหน่วยคะแนน 5 หน่วยคะแนนต่อการนิเทศนักศึกษา 1 คน และไม่เกิน 15 หน่วยคะแนน (3 คน) ต่อการต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้ง

15. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ ติดต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ที่อยู่ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่ 255
ตึกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร 098-380-1351
อีเมล [email protected]
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)