วิสัยทัศน์


         “เป็นองค์กรกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สู่สากล”

พันธกิจ


         1) . กำกับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
         2). ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
         3). ควบคุมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ
         4). ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรวิชาชีพและเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม