การต่ออายุใบอนุญาต


     การต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตแบบ 5 ปีเท่านั้น**


คุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต


1. เป็นสมาชิกสามัญ
2. 2. เป็นผู้ถือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต


การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้


1) กลุ่มผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ
กลุ่มนี้ จะต้องผ่านกระบวนการก่อนต่ออายุใบอนุญาต โดยกระบวนการดังกล่าวมี 2 วิธี ดังนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
• อายุครบ 60 ปี
• ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
เมื่อท่านผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งแล้ว ท่านต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่


2) กลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์
     สำหรับผู้ที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (สวชส.4) พร้อมแนบหลักฐานประกอบส่งมายังสภาวิชาชีพฯ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3LpbjAj