ดาวน์โหลดเอกสาร


# Form Name Date Download
1 สวชส.1 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 2023-09-06
2 สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 2024-03-01
3 สวชส.4-3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภท1 ระดับ 2 2023-09-06
4 สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน 2023-09-06
5 สวชส 6 แบบคำร้องทั่วไป 2023-09-06
6 สวชส.7 แบบคำขอฝึกปฏิบัติ 2023-09-06
7 สวชส.8 แบบคำขอสอบสัมภาษณ์ 2024-03-01
8 สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2024-03-27
9 สวชส.9-1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตหมดอายุ) 2024-04-05
10 สวชส.10 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ 2023-10-26
11 สวชส.11 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ (เฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาทางด้านสังคมสงเคราะห์) 2024-01-12
12 สวชส.13 แบบคำขอทำบัตรใหม่กรณีสูญหาย 2023-10-11
13 แบบฟอร์มคำกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 2023-10-04
14 เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 2023-10-06
15 คู่มือการอัปเดตข้อมูลสมาชิกและการต่ออายุบัตรสมาชิก 2023-10-20
16 แนวทางการขอค่าหน่วยคะแนนสำหรับหน่วยงาน 2024-02-12
17 ตัวอย่างข้อสอบ 2024-01-30
18 หลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2024-01-22
19 แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล (ศตน.2) 2024-01-22