คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ข้อใดข้อหนึ่ง)


1. เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (บัตรสมาชิกไม่หมดอายุ)
2. อยู่ในระหว่างการสมัครสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ส่งเอกสารขอ สมัครสมาชิกมาพร้อมแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียนฯ)
3. อยู่ในระหว่างการต่ออายุสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ส่งแบบคำขอต่ออายุสมาชิกมาพร้อมแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียนฯ)


ปฏิทินการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


มีการจัดสอบ 2 ครั้ง ของทุกปี ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ (เปิดรับสมัครสอบเดือนมกราคม)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายน (เปิดรับสมัครสอบเดือนสิงหาคม)


ขั้นตอนการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือไม่
2. ดาวน์โหลด แบบคำขอสวชส.5 แบบคำขอสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต และส่งแบบคำขอมาถึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เอกสารต้องถึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ)


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


สมัครสอบ 1 วิชา ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สมัครสอบ 2 วิชา ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบเท่ากัน ทั้งการสอบรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์)


รูปแบบการจัดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


1. รูปแบบออนไลน์ เป็นการสอบผ่านเว็บไซต์สอบข้อเขียนออนไลน์ และระบบโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
2. รูปแบบออนไซต์ เป็นการสอบโดยให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาทลงกระดาษคำตอบ ในสถานที่สอบที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดไว้


วิชาที่สอบและเกณฑ์การประเมิน


วิชาที่สอบประกอบด้วย
1. วิชาหลักคิด ปรัชญา จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์
2. วิชาการปฏิบัติงานสังคมมงเคราะห์


เกณฑ์การประเมิน


1. แต่ละวิชามีข้อสอบ 100 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน หากทำได้ 60 ข้อ ถือว่าผ่านในวิชานั้นๆ
2. หากสอบผ่าน คะแนนที่ผ่านจะสามารถเก็บไว้ได้ 3 ปี
  - หากผ่าน 1 วิชา จะต้องสอบอีก 1 วิชาให้ผ่าน ภายใน 3 ปี
  - หากผ่าน 2 วิชา จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 ปี


การดำเนินการหลังการสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา


1. กลุ่มผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และยังไม่เคยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ให้ยื่นขอฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง และเข้าสู่กระบวนการสอบ Case review ตามแผนผังด้านล่างนี้


2. กลุ่มผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ให้เข้าสู่กระบวนการสอบ Case Review ตามแผนผังด้านล่างนี้


3. กลุ่มผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 ปีขึ้นไป ให้เข้าสู่กระบวนการสอบสุนทรียสนทนา ตามแผนผังด้านล่างนี้