ประกาศผลสอบข้อเขียนครั้งที่ 2/2566

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์