ทำเนียบนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมัยที่1-2

รองศาสตราจาร์ยอภิญญา เวชยชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2562

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมัยที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ยอัญมณี บูรณกานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - 2565

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมัยที่ 4

ศาสตราจาร์ยระพีพรรณ คำหอม
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน