ตราสัญลักษณ์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1. เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม
2. มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม

ความหมาย

ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย

Your browser does not support PDFs. Download the PDF .