ประกาศรับสมัครผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะและทัศนคติทางสังคมสงเคราะห์


  • 2024-03-05
ประกาศรับสมัครผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะและทัศนคติทางสังคมสงเคราะห์
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2567
วันสอบ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- เป็นผุู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 2 วิชา หรือ
- เป็นผู้ผ่านการประเมินการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับผู้ต่ออายุใบอนุญาต)

เอกสารที่ต้องส่ง มีดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกอบการประเมินทักษะและทัศนคติ ให้ส่งจำนวน 3 ชุด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
     - เอกสารสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หรือการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์
     - เอกสารสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
     - เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานขององค์กรสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
2. ส่งไฟล์ข้อ 1. เข้ามาที่อีเมลสภาวิชาชีพฯ ทั้งไฟล์ word และ pdf
3. แบบคำขอสอบสัมภาษณ์ สวชส.8 ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3SPgTOo

อ่านรายละเอียดการเขียนเอกสารประกอบการประเมินทักษะและทัศนคติ