รายชื่อผู้ได้รับหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบรับอนุญาต


  • 2024-04-23

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้รวบรวมกิจกรรม โครงการ และหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ในการจัดทำรายงานการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (รายบุคคล)


โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยคะแนนที่ได้รับได้ที่

ตรวจสอบรายชื่อ


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับการประเมินการศึกษาต่อเนื่อง ศตน.2


คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง