ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(คนที่สภาวิชาชีพฯได้เอกสารหลังวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รอเพิ่มเติมรายชื่อภายหลัง)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมห้องสอบและวิชาที่สมัครสอบ <<ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่นี่>>

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     <<คลิกที่นี่>> 

                                                                                                                       

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

หมายเหตุ     

    

   วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

 

ประกาศผลเข้าร่วมการประชุมสุนทรียสนทนา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

มีผู้เข้าร่วมสุนทรียสนทนา จำนวน 28 คน และวิทยากร จำนวน 6 คน มีรายละเอียดในการสอบสุนทรียสนทนา ดังนี้

 

3 2 0012

3 2 0022

 

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

หมายเหตุ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/61

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

 

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

 

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/61

 

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

ณ ห้อง สค.501 ชั้น 5 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทบทวนความรู้

1.โครงการทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/61

2.กำหนดการ ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/61

3.ใบสมัครทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/61

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย( สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก)

 

ส่งใบสมัครมาที่

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์ 084-0925763

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนา

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ณ ห้อง สค. 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต(บัตรใหม่)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1 ระดับ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ผ่านการฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 2

(ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (มสค.) /ผู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา)

 

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต(ต่ออายุบัตรเดิม)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

(ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผ่านกระบวนการทั่วไป)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนใบอนุญาต

(ผู้ขอเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เพิ่มอีก 4 ปี)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อเอกสารยังไม่ครบ หรือเอกสารไม่ชัดเจน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 

          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์:เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา: เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สถานที่ : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียน: คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 -ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ตามไฟล์รายชื่อสมาชิกฯ (ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้) -

จำนวนรับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 40 คน หรือ เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ปิดรับสมัครลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และแจ้งรายละเอียดการชำระงานลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครมาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ*  หากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการอบรม

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ ม.ค.61  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763

การส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและการต่ออายุผู้อบรม ป.วิอาญา

 

เอกสารการต่ออายุที่ต้องใช้ มีดังนี้

 1. การยื่นเอกสารต่ออายุ ต้องต่ออายุ ก่อนบัตรหมดอายุ 45 วัน
 2. สำเนาบัตร ป.วิอาญา ปัจจุบันที่ใช้อยู่ 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ

 1. สำหรับคนที่ทำใบประกาศหายให้ไปแจ้งความ, เซ็นรับรองให้เป็นการขึ้นทะเบียนบัตรใหม่
 2. สำหรับคนที่บัตรหมดอายุ ก็ขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนบัตรใหม่ โดยมีเอกสารตาม ข้อที่ 1-3

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ป.วิอาญา

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักกฎหมาย เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-5283-5

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

เรียนเชิญผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยวิทยากร คุณSue Foley ,Director of the Childrens Court Clinic Sydney , Australia และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายฝึกอบรม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็กสำหรับนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลา

อบรมนักสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็ก 1 วัน

สถานที่จัดอบรม ห้อง 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กลุ่มเป้าหมาย นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 70 คน

ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ 500 บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการอบรมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่บัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี  021-1-10239-3 บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

2.ส่งหลักฐานแสดงการชำระเงิน มาที่ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใส่หัวข้อ สมัครอบรมพัฒนาความรู้ฯและการคุ้มครองเด็กฯ “ชื่อ-สกุล”

พิมพ์รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หน่วยงาน

ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-0925763 ศิริศักดิ์

 

 

ประกาศผลเข้าร่วมการประชุมสุนทรียสนทนา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

มีผู้เข้าร่วมสุนทรียสนทนา จำนวน 10 คน และวิทยากร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดในการสอบสุนทรียสนทนา ดังนี้

 

กลุ่มที่ วิทยากร ผู้เข้าร่วมสุนทรียสนทนา ผลการสอบ
1
 1. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
 2. นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ
 1. นายศราวรรษ กระทู้
ผ่าน
 1. นางสาววิรังรอง สมคิด
ผ่าน
 1. นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
ผ่าน
 1. นางสาวอุมาพร เพ็งหนู
ผ่าน
 1. นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
ผ่าน
2
 1. รศ.อภิญญา เวชยชัย
 2. นางดารณี นฤดมพงศ์
  1. นางสาวขวัญใจ พรหมศรี
  ผ่าน
 1. นางสาวอนุตตรา อนุเรือง
ผ่าน
 1. นางสาวพนิดา ชูแข
ผ่าน
 1. นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
ผ่าน
 1. นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
ผ่าน

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

หมายเหตุ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

Screenshot 2017 11 27 16.45.11

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกปฏิบัติ

 1. ดาวน์โหลดแบบคำขอฝึกปฏิบัติ และ แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกปฏิบัติ เพื่อเขียนโครงการส่งมายัง ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ถ้าส่งไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ควรส่งเป็น EMS เพื่อให้ทันคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ 22 ธันวาคม
 2. ผู้ฝึกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกปฏิบัติได้ที่ คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ (แบบประเมินที่ให้อาจารย์นิเทศลงนามหลังการฝึกปฏิบัติ ก็อยู่ในคู่มือการฝึกปฏิบัติ หน้าที่ 17-22)
 3. กรรมการพิจารณาโครงการฝึกฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
 4. เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2560

หน้า 1 จาก 13