การสอบสัมภาษณ์

 

          ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 2 รายวิชาแล้วและเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา 28 พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ซึ่งมี 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และกลุ่มที่ปฏิบัติงานหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

 

1.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 กลุ่มนี้จะต้องเขียนบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 5-10 หน้า แล้วมาเข้ากลุ่มสุนทรีสนทนารับฟังและต่อยอดความรู้จากสมาชิกกลุ่มโดยแต่ละคนมีโอกาสเล่าบทเรียนของตนเองคนละ 10-15 นาที จนกระทั่งครบจำนวนสมาชิกกลุ่มทุกคนจึงมีโอกาสรอบสองที่จะต่อยอดความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มอีกคนละ 5 - 7 นาที โดยม่ีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ร่วมรับฟังการสนทนาและให้คะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มสุนทรีย์สนทนาจะผ่านเกณฑ์การประเมินสัมภาษณ์ ที่คะแนนร้อยละ 70

 

เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่

  1. ระบบในการสื่อสาร/ความเชื่อมโยง 20 คะแนน     
  2. ความสามารถในการวิเคราะห์คุ้มค่า ข้อท้าทาย ความน่าสนใจ ความลุ่มลึก 25 คะแนน  
  3. ความคิดเชื่อมโยงที่เป็นบูรณาการในงาน 20 คะแนน
  4. ทัศนคติ/มิติในเชิงจรรยาบรรณต่อตนเอง/วิชาชีพ/ผู้ใช้บริการ/เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ 25 คะแนน
  5. รายงาน/การเขียน 10 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

การเขียนบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น เริ่มต้นบทความด้วยการแนะนำตนเองและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานสังคมสงเคราะห์ แรงจูงใจหรือปัจจัยที่ทำให้ท่านเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ บทเรียนที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรู้ทางทฤษฎีสังคมสงเคราะห์  หลักการ ทักษะและ/หรือทัศนคติมุมมองที่เกิดขึ้นจากการทบทวนชีวิตการทำงานซึ่งอาจเขียนโดยยกตัวอย่างจากการปฏิบัติงานเฉพาะราย กลุ่ม ชุมชน และ/หรือนโยบายและการบริการงาน/โครงการต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ บทเรียนอาจเป็นได้ทั้งบทเรียนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรืออุปสรรคที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในชีวิตของท่านและมีประโยชน์แก่การแบ่งปันให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ (ท่านผู้เขียนสามารถเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆตามความเหมาะสมกับประสบการณ์และการปฏิบัติงาน)

 

สำหรัลท่านที่สนใจการสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือที่เรียกว่าสุนทรียสนทนา ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส.8) ได้ที่<<<<<คลิกที่นี่>>>>> 

ส่งใบคำขอก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

2.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไปหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองปริญญา ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 

2.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ที่นี่และส่งแบบตอบรับก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

2.2. ยื่นเรื่องขอฝึกปฏิบัติในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เป็นระยะเวลา 240 ชั่วโมงโดยมีอาจารย์นิเทศภาคสนามเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต โดยใช้แบบฟอร์ม สวชส. 7 แบบคำขอฝึกปฏิบัติ ได้ที่นี่ <<<<<คลิก>>>>>   และสามารถดาวน์โหลดคู่มือฝึกปฏิบัติได้ที่นี่ <<<<<<<<คลิก>>>>>>>>>

 

2.3 เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติต้องยื่นเรื่องขอสอบสัมภาษณ์โดยนำประสบการณ์จากการฝึกเขียน case review ส่งให้สภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยใช้แบบฟอร์ม สวชส. 8 แบบคำขอสอบสัมภาษณ์ <<<<<ดาวน์โหลดได้ที่นี่>>>>>>

 

 เมื่อทั้งสองกลุ่มสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซึ่งใบประกอบวิชาชีพแบบนี้มีอายุ 5 ปีโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

 

อ่านแล้ว 5098 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560 15:43
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น