การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านข้อเขียนแล้ว

 

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดขั้นตอนให้ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนดำเนินการดังนี้

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556  (วันที่ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีผลมีบังคับใช้)

หากสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 รายวิชาจึงจะไปสู่การสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่มที่เรียกว่าสุนทรียสนทนาได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส.8) ได้ที่ <<<<<คลิกที่นี่>>>>> และ <<คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการเขียนบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์>>

ส่งใบคำขอก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

 

2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรองปริญญา

หากสอบข้อเขียนต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 รายวิชา ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ที่นี่ และส่งแบบตอบรับก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

3. กลุ่มผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว กลุ่มนี้หากสอบผ่านข้อเขียนเพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ไม่ต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ แต่ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ดาวน์โหลด เป็น แบบคำขอ สวชส. 9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุได้ 2 เดือน

 

          

แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปีจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์หรือประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้มีอายุ 5 ปี โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

 

 

อ่านแล้ว 4323 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560 15:44
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น