ประกาศ เรื่องการเลื่อนการจัดอบรม ป.วิอาญา (สืบพยานเด็ก) เป็นวันที่ 14-23 ธ.ค. 2566


  • 2023-05-13
ประกาศเลื่อนการจัดอบรม
ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่ ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 24 มกราคม 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2566 นั้น
เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบเกณฑ์ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีมติเลื่อนการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2566 ไปจัดอบรมในระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ การรับสมัครการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2566 นั้น จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเข้าอบรมในเดือนมิถุนายน ท่านไม่ต้องส่งใบสมัครอบรมและเอกสารประกอบใหม่ ทางผู้จัดจะนำเอกสารหลักฐานของท่านที่ส่งมาแล้วรวมกับผู้สมัครใหม่ของการอบรมเดือนธันวาคม ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะประสานติดต่อท่านสำหรับการยืนยันเข้าอบรมในเดือนธันวาคมอีกครั้ง