การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


     การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาต ไม่เคยขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตมาก่อนเท่านั้น**


คุณสมบัติผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาต


1. เป็นสมาชิกสามัญ
2. ผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชา (มีจัดสอบ 2 ครั้ง ต่อปี คือวันเสาร์สุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน)
3. ผ่านการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (case review/สุนทรียสนทนา)


การยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้


1) กลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
     ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (case review/สุนทรียสนทนา) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนฯระดับ 1 เพื่อขอใบอนุญาต 1 ปีก่อนได้ หากผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนระดับ 2 เพื่อต่ออายุใบอนุญาตอีก 4 ปีได้ โดยดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียน 1 ปีได้ที่ https://swpc.or.th/new/download-category/request-forms/
     เมื่อได้รับใบอนุญาต 1 ปีแล้ว ท่านต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้ผ่านภายใน 1 ปี และเมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนระดับ 2 โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://swpc.or.th/new/download/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%aa-4-3-2/


2) กลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์
     สำหรับผู้ที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (สวชส.4) พร้อมแนบหลักฐานประกอบส่งมายังสภาวิชาชีพฯ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3LpbjAj