ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณา เพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2023-07-03
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการและประเมินผลงานวิชาการ การประชุมสภาวิชาชีพสัญจรและประชุมวิชาการประจำปี 2566 ขอประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณา
เพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 หัวข้อหลัก “อัตลักษณ์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต”
“Social Work Professional Identity Amidst Current and Emerging Challenges” โดยนำเสนอในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Could Meeting
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงจะส่งให้ผู้นำเสนอรายบุคคลทางอีเมล ภายในวัน 4 ก.ค. 2566 (ก่อนเที่ยง)