ประกาศรับสมัครสอบ Case review สุนทรียสนทนา ครั้งต่อไป (ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2566)


  • 2023-07-17
เรียนแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบ Case review / สุนทรียสนทนา ครั้งต่อไป (ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2566)
????เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566
????วันสอบ Case Review 25 พฤศจิกายน 2566
????วันสอบ สุนทรียสนทนา 2 ธันวาคม 2566
????เลือกสอบ Case Review หรือสุนทรียสนทนา อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น
____________
ผู้มีสิทธิ์สอบ Case Review ประกอบด้วย
1) สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 2 ปี)
2) สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และฝึกปฏิบัติครบ 240 ชั่วโมง
3) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกลางที่กรรมการพิจารณาแล้วมีสิทธิ์สอบ case review ได้
4) เป็นผู้ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและเป็นกลุ่มต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ
____________
ผู้มีสิทธิ์สอบสุนทรียสนทนา ประกอบด้วย
1) สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 ปีขึ้นไป
2) เป็นผู้ผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและเป็นกลุ่มต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ