ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การบัญชี


  • 2023-10-16

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี (งานการเงิน บัญชี พัสดุ)


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

(1) จบการศึกษา มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นต้น (ปวช.) ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน การคลังและงบประมาณ พาณิชยการ

(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ

(3) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป

(4) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่

(5) มีความตั้งใจ กระตือรือร้น มีอัธยาศัย มีทัศนคติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

(6) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกระตือรือร้น

(7) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 


วัน เวลา รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่

ใบสมัครงาน 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 และส่งใบสมัครมาที่อีเมล [email protected] (นำเอกสารต้นฉบับมาในวันสอบคัดเลือก)


**เงินเดือน 12,000 - 15,000  บาท หรือตามประสบการณ์ทำงาน**Download : ไฟล์