ประกาศ เรื่อง บัตรสมาชิกสามัญ และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2024-06-20

ประกาศ เรื่อง ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตรูปแบบบัตร แข็ง โดยจะดำเนินการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน One Platform

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม สงเคราะห์รับอนุญาตแบบเดิมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้สามารถใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม สงเคราะห์รับอนุญาตเดิมต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเดิมจะ หมดอายุก็ได้ประกาศ เรื่อง บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง บัตรสมาชิกสามัญของสภา วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญรูปแบบบัตรแข็ง โดยจะดำเนินการออกบัตร สมาชิกสามัญเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน One Platform

ข้อ 4 สมาชิกสามัญที่มีบัตรประจำตัวสมาชิกแบบเดิมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้สามารถ ใช้บัตรประจำตัวสมาชิกเดิมต่อไปได้จนกว่าบัตรประจำตัวสมาชิกเดิมจะหมดอายุก็ได้


อ่านประกาศได้ที่  ประกาศDownload : ไฟล์