ประกาศ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการหรือบริการอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกฯ


  • 2024-07-01

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ หรือบริการอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกประเภทสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2567

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/32267.pdf