CALL FOR PAPERS สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญชวญ ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอใน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการประจำปี 2566


  • 2023-06-12

ด้วย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ระว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หัวข้อหลัก “อัตลักษณ์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ท่ามกลางความท้าทายปัจจุบันและอนาคต” โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบวาจา (Oral Presentation) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ นำเสนอผลงานวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมต่อไป
ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอตาม โดยมีรายละเอียดหัวข้อและแนวทางการจัดเตรียมและนำส่งผลงาน รายละเอียดตามลิงค์ https://bit.ly/3qyJ7lX