ขอระงับการต่ออายุสมาชิกสามัญระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2566


  • 2023-10-10

     ด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (Inet) ซึ่งขณะนี้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จึงขอระงับการต่ออายุสมาชิกสามัญระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกัน 

     ทั้งนี้ หากระบบแล้วเสร็จ จะเปิดให้มีการต่ออายุสมาชิกในระบบออนไลน์ต่อไป


ฝ่ายทะเบียน

10 ตุลาคม 2566