สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เปิดรับสมาชิกประเภท วิสามัญ


  • 2023-10-26

คุณสมบัติ

1. เป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคมสงเคราะห์

2. มีกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

     2.1 ป้องกันแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนหรือชุมชน ให้กระทำหน้าที่ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

    2.2 ให้ความช่วยเหลือทางสังคมหรือบริการทางสังคม

    2.3 คุ้มครองสิทธิ ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม และการสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

              

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกวิสามัญจะได้รับ

1.       สิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 11(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

2.       สิทธิในการขอรับรองโครงการประชุมหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศเรื่องรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098 380 1351